Úrad vlady aktívny v profesionalizácii služobného hodnotenia štátnych zamestnancov

26.09.2017

Služobné hodnotenie je súčasťou manažérskej kultúry a je považované za  nástroj strategického riadenia ľudských zdrojov. Tento významný nástroj bol opätovne zavedený novým zákonom o štátnej službe. Aby bol skutočne funkčný a efektívny, služobné úrady  ho musia prispôsobiť svojim potrebám a upraviť podrobnosti  jeho nastavenia v prepojení na špecifiká úradu a kariérny či osobnostný rast štátnych zamestnancov. Jedným z cieľov  seminára bolo priblížiť  aplikačnú prax v nastavovaní mechanizmov na úrovni organizácie a vnútorného zasadenia do personálnej politiky, najmä  v krajinách EÚ.

V rámci prezentácie boli použité informácie zo štúdie Úradu vlady SR s názvom “PERFORMANCE APPRAISAL IN THE EU MEMBER STATES AND EUROPEAN COMMISSION”. Seminár vytvoril tiež priestor pre moderovanú diskusiu na úrovni generálnych tajomníkov služobných úradov a riaditeľov osobných úradov, zámerom ktorej bolo  umožniť štátnym zamestnancom  výmenu ich skúseností a prostredníctvom brainstormingu navrhnúť opatrenia či riešenia aplikovateľné v podmienkach   SR.
Ide o pilotný projekt, ktorým Úrad vlády SR naštartoval spoluprácu s mimovládnym sektorom v oblasti štátnej služby, a prvý zo seminárov, ktorých cieľom je  zvýšiť povedomie štátných zamestnancov o vykonávaní  služobného hodnotenia,   a to  poukázaním  nielen na jeho pozitíva, ale aj na to, čo je potrebné  pri jeho realizácii eliminovať.

Seminár zorganizovala generálna tajomníčka služobného úrad Úradu vlády SR, Tatiana Janečková, v spolupráci so sekciou štátnej a verejnej služby Úradu vlády SR a riaditeľom Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, Ctiborom Košťálom. Prezentácie viedla Katarína Staroňová z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Úrad vlady SR –  sekcia štátnej a verejnej služby
www.vlada.gov.sk
22741