Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

06.11.2017

V pondelok dňa 6. novembra 2017 o 9,00 h sa bude konať na Úrade vlády SR v Bratislave  v zasadačke č. 101 rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera s nasledovným programom:
 
Program:  
 1. Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
  Predkladá: NBÚ       
   
 2. Návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: MDV SR    
                                    
 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MPRV SR                              
   
 4. Informácia o stave implementácie Slovenského kvalifikačného rámca SKKR a Národnej sústavy kvalifikácií v kontexte celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike
  Predkladá: MŠVVŠ SR    
   
 5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MPSVR SR                              
   
 6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MPSVR SR                                   
   
 7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú  niektoré zákony
  Predkladá: MPSVR SR                 
   
 8. Informácia o priebehu a výsledkoch 106. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve od 5. júna 2017 do 16. júna 2017
  Predkladá: MPSVR SR         
   
 9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MV SR                 
   
 10. Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách
  Predkladá: SŠHR SR
   
 11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon   č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene zákona  č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 
  Predkladá: MŽP SR
   
 12. Rôzne
Na začiatku rokovania bude fototermín. Vstup zástupcov médií do areálu Úradu vlády SR je z Leškovej ulice. Po skončení rokovania sa uskutoční brífing.

22908