V Operačnom programe Technická pomoc už len elektronicky

06.11.2017

Žiadne chodenie na poštu, podateľňu, administratívne náklady na projekty znížené na minimum!

Odo dnes môžu  prijímatelia  z operačného programu Technická pomoc (OP TP) komunikovať rýchlejšie a modernejšie. Úrad vlády SR ako riadiaci orgán pripravil od 6. novembra 2017 ako prvý z operačných programov možnosť využívania elektronickej komunikácie pre zasielanie dokumentácie súvisiacej s implementáciou projektov v rámci OP TP. 

Ide najmä o nasledujúce dokumenty :
-          Žiadosť o nenávratný finančný príspevok,
-          Žiadosť o platbu,
-          Monitorovacia správa,
-          Žiadosť o kontrolu VO,
-          Žiadosť o zmenu projektu / zmluvy.

Plná elektronizácia sa dotýka aj ostatnej dokumentácie, ktorou sú napríklad stanoviská, doplnenia informácií, doplnenia podporných materiálov, podkladova pod. .
Elektronická komunikácia je zabezpečovaná cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na stránke www.slovensko.sk  prostredníctvom novej elektronickej služby Úradu vlády SR - Podanie na RO OP TP - dokumenty k projektom. Do elektronickej schránky každého prijímateľa na ÚPVS budú zároveň zasielané všetky rozhodnutia a súvisiaca dokumentácia za RO OP TP.

Link na elektronickú službu na UPVS je: https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu?CurrentPage=1&InstitutionName=%C3%9Arad%20vl%C3%A1dy%20Slovenskej%20republiky%20%E2%80%93%20RO%20OPTP .
 
V súčasnosti  je síce  v platnosti prechodné obdobie používania listinnej, aj elektronickej komunikácie, avšak  RO OP TP odporúča prijímateľom  už v tejto chvíli využívať jednoduchšie predkladanie dokladov.  V blízkej budúcnosti  bude RO OP TP vyžadovať od svojich prijímateľov  výlučne elektronickú komunikáciu.

Úrad vlády SR – sekcia operačných programov
www.vlada.gov.sk
www.optp.vlada.gov.sk
22910