Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

11.12.2017

 V pondelok dňa 11. decembra 2017 o 9,00 h sa bude konať na Úrade vlády SR v Bratislave v zasadačke č. 101 rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera s nasledovným programom:
 
Program:  
 1. Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
  Predkladá: ŠÚ SR
   
 2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MŠVVŠ SR
   
 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MZ SR
   
 4. Návrh Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
  Predkladá: MDV SR 
   
 5. Návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: MPSVR SR
   
 6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MPSVR SR
   
 7. Rôzne
Na začiatku rokovania bude fototermín. Vstup zástupcov médií do areálu Úradu vlády SR je z Leškovej ulice. Po skončení rokovania sa uskutoční brífing.
23023