Na podporu regionálneho rozvoja bolo vybraných 19 projektov

20.12.2017
Úrad vlády SR v gescii sekcie regionálneho rozvoja vyhodnotil Výzvu napredkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja. Jej cieľom je prispieť k akcelerácii podpory čo najefektívnejšieho znižovania nežiaducich rozdielov v rámci Slovenskej republiky na úrovni hospodárskeho, sociálneho, vzdelanostného a územného rozvoja regiónov, udržania ich trvalého rozvoja, zvyšovania ich ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti, zvyšovanie ľudských a inštitucionálnych kapacít, a to najmä s cieľom zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska.
 
O dotáciu sa uchádzalo celkom 56  projektov, podporených bude 19 najkvalitnejších.  Medzi podporenými subjektmi sa nachádzajú regionálne rozvojové agentúry,subjekty územnej samosprávy a subjekty neziskového sektora, ktorých projekty vedú k podpore miestnych výrobcov, rozvoju ľudských kapacít a vôbec konkurencieschopnosti príslušného územia.

Objem disponibilných finančných prostriedkov v uvedenej výzve bol 1 110 178,00 eur, podpora jednotlivé projekty boli podporené sumou  od cca 20 000 eur do cca 38 500 eur. Podmienkou je aj najmenej 10% spolufinancovanie projektu.
 
Úspešné  projekty sú zverejnené na stránke: http://www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/ v záložke "Dotácie".
  
Úrad vlády SR plánuje vyhlásiť novú výzvu o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja aj v roku 2018, a to v priebehu mesiaca február tak, aby sa o ňu mohlo uchádzať čo najviac záujemcov, ktorí budú mať dostatok času uchádzať sa o dotáciu  kvalitnými projektmi a splniť všetky podmienky výzvy.
 
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
http://www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/