Stretnutie zodpovedných aktérov za regionálny rozvoj z iniciatívy úradu vlády v Banskej Bystrici

15.01.2018

V utorok 16. januára 2018 sa o 10.00 hodine v zasadačke Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja uskutoční pracovné stretnutie vedúcich pracovníkov útvarov zodpovedných za koncepčné riadenie a manažment regionálneho rozvoja v pôsobnosti vyšších územných celkov a zástupcov sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR – jej generálnej riaditeľky Evy Zelizňákovej a riaditeľa odboru stratégie a metodiky Úradu vlády SR Romana Havlíčka. Podujatie otvorí svojím príhovorom predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a stretnutia sa zúčastní splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin.

Uskutočnenie seminára inicioval Úrad vlády SR na základe zistených potrieb zo strany obcí, miest, samosprávnych krajov a regionálnych rozvojových agentúr či ZMOSu ako dôležitých partnerov podieľajúcich sa na rozvoji našich regiónov. Súčasťou seminára preto bude aj zhrnutie ich pohľadu na danú problematiku vo vystúpení primátora Spišskej Belej Štefana Bieľaka.

Dôležitým bodom programu bude brainstorming, v rámci ktorého pôjde o vyjasnenie si kompetencií a aktuálnych či akútnych potrieb a úloh v téme regionálneho rozvoja, informácie o nástrojoch podpory, zdrojoch financií, spôsobe čerpania regionálneho príspevku a jeho zamerania na podporu tvorby pracovných miest a pod. , ako aj diskusia zúčastnených o prioritách v podpore regionálneho rozvoja.

Podujatie je ďalším zo série pravidelných stretnutí sekcie regionálneho rozvoja so zástupcami samosprávnych krajov, ktoré sú zamerané na vzájomnú spätnú väzbu v zlepšovaní koordinácie činností a dynamike regionálneho rozvoja.

Kontakt pre médiá

Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
Matej Bučko, matej.bucko@bbsk.sk; +421 903 80 70 99;

V rámci programu sa o 11:15 uskutoční krátky tlačový brífing.


Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj

Banskobystrický samosprávny kraj
www.bbsk.sk