Žiadatelia o dotácie na rozvoj športu môžu svoje žiadosti podávať ešte takmer mesiac

09.02.2018

V utorok 2. januára 2018 Úrad vlády SR vyhlásil novú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 s alokáciou 9 miliónov eur. Termín predkladania žiadostí je do 5. marca 2018 – žiadatelia tak majú na prípravu svojich projektov a ich podanie ešte takmer mesiac. Žiadosti môžu byť na Úrad vlády SR doručené tak v písomnej, ako aj v elektronickej podobe (v prípade aktívnej elektronickej schránky žiadateľa) prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (dotacie.slovensko.sk) a špeciálneho modulu https://dotacie.slovensko.sk/pfp/app/call.
 
V prípade písomného podania sa formulár žiadosti o dotáciu nachádza na webovej stránke www.vlada.gov.sk v časti „Úrad vlády SR - Dotácie“,  ako aj na webovom sídle www.sport.vlada.gov.sk.
 
Pre zvýšenie transparentnosti procesu prideľovania dotácií na podporu športu úrad vlády vo výzve zakotvil povinnosť prijímateľa zverejňovať na stránke www.sport.vlada.gov.sk všetky verejné obstarávania na tovary a služby, na ktoré sa poskytuje dotácia, vrátane zápisnice z vyhodnotenia ponúk. Úrad vlády tak urobí na základe vyplneného formulára Výzva na predkladanie ponúk, ktorý prijímateľ zašle minimálne 7 pracovných dní pred začatím verejného obstarávania na adresu verejneobstaravanie@vlada.gov.sk. Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk zasiela prijímateľ úradu vlády na túto e-mailovú adresu najneskôr do 5 dní od ukončenia verejného obstarávania, následne ju úrad vlády taktiež zverejní.

Cieľom aktuálnej výzvy je podpora rozvoja športu, a to projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy – opäť predovšetkým pre deti a mládež. Žiadosti bude hodnotiť 7 komisií na základe hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve.
 
Všetky informácie o výzve sú zverejnené na
http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2018/.
23215