Ďalším okresom, ktorý kreuje akčný plán, sú Medzilaborce

20.03.2018
Vo štvrtok 15. marca 2018  sa o 13.00   hodine v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave po prvýkrát stretli všetci členovia Rady pre rozvoj okresu Medzilaborce, aby spoločne prerokovali návrh Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce. Stretnutie zorganizoval odbor stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR a predchádzalo mu pripomienkové konanie k návrhu akčného plánu zo strany jednotlivých rezortov.
 
Stretnutia, ktorého cieľom bolo prediskutovať pripomienky a dohodnúť sa na ďalšom postupe pri tvorbe akčného plánu, sa zúčastnili štátni tajomníci či riaditelia príslušných odborov jednotlivých rezortov – hospodárstva, školstva, vedy, výskumu a športu, životného prostredia, dopravy a výstavby, ako aj  Úradu vlády SR. Účastníkmi podujatia tiež boli: splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin, prednosta Okresného úradu Medzilaborce Radovan Bajaj, primátor mesta Medzilaborce Vladislav Višňovský a zástupcovia miestnych rozvojových inštitúcií a organizácií.
 
V diskusii boli navrhované pripomienky k tvorbe akčného plánu pre medzilaborecký okres, pričom sa kládol dôraz na tvorbu nových pracovných miest, využívanie potenciálu celého okresu s ohľadom na tradície (napr. drevospracujúci priemysel), cestovný ruch, značku Andy Warhol, ale aj ďalšie kľúčové oblasti.  Najväčšími problémami, ktoré pomenovali viacerí diskutujúci, sú: nízky počet obyvateľov, periférnosť, odchod mladých ľudí, vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných, nedostatočná dopravná infraštruktúra, nedostatočne prepracovaná infraštruktúra cestovného ruchu a problematika marginalizovaných rómskych komunít.
 
Pri tvorbe a formulácii akčného plánu bola zo strany predsedu Rady pre rozvoj okresu Medzilaborce Ivana Ivančina opäť prisľúbená pomoc a koordinácia sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR. Ďalšia verzia akčného plánu bude predložená okresnou časťou Rady do 13. apríla 2018.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja, odbor stratégie a metodiky
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalnyrozvoj.sk
Ďalším okresom, ktorý kreuje akčný plán, sú Medzilaborce

Späť na fotogalériu