Vláda vyčlenila na okres Sabinov ďalší milión eur

05.04.2018

Rekonštrukcie miestnych komunikácií, budov, chrámov, štadiónov, vybudovanie chodníkov či nových športovísk v okrese Sabinov – na to všetko prispela vláda SR  ďalším miliónom eur z rozpočtovej rezervy vlády SR aj pre tento najmenej rozvinutý okres. Zoznam projektov je súčasťou komplexného materiálu, ktorý  na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Sabinove schválila vláda SR: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-216835?prefixFile=m_ 

Okres Sabinov bol medzi najmenej rozvinuté okresy zaradený 31. decembra 2015, akčný plán bol schválený 22. augusta 2016. Predpokladaný rozpočet jeho realizácie počas rokov 2016 - 2020 je 84 mil. €, z toho EŠIF takmer 42 mil. € a regionálny príspevok takmer 4 mil. €. Cieľom AP je do roku 2020 vytvoriť 1 115 nových pracovných miest, pričom k 5. marcu 2018 ich bolo vytvorených 762. Aj táto skutočnosť prispela  k zníženiu miery nezamestnanosti20,63% na konci roka 2015 na 12,20% na konci roka 2017.

Akčný plán okresu Sabinov podporuje celkovo 20 opatrení ako vytvorenie systému podpory rozvoja na úrovni okresu, podpory ľudských zdrojov, podpory regionálnej a miestnej ekonomiky, rozvoj dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb a v neposlednom rade rozvoj a podporu cestovného ruchu.

K dnešnému dňu bolo predložených na Úrad vlády SR 26 žiadostí s požiadavkou o regionálny príspevok vo výške takmer 1,15 mil. €, z ktorých bolo 15 zazmluvnených. V rámci regionálneho príspevku boli najvyššie sumy pridelené na realizáciu stavby Domu seniorov v obci Kamenica – 150 000 €,  na výstavbu novej MŠ v obci Červenica – 40 000 €, na činnosť Centra manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov  66 110 a pod. Kompletný zoznam uzatvorených zmlúv na projekty pre najmenej rozvinuté okresy je zverejnený na: http://www.nro.vlada.gov.sk/dokumenty/#zmluvy .

Zároveň boli z jednotlivých operačných programov financovaných EŠIF a štátnym rozpočtom zazmluvnené žiadosti v celkovej výške takmer 22,3 mil. €. V rámci nich bola najvyššia suma, viac ako 6 miliónov €, poskytnutá na podporu výskumných a vývojových aktivít zameraných na farmaceutický priemysel, takmer 4 200 000 na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce a takmer 3 mil. €  na podporu odpadového hospodárstva a miestnej energetiky.  

Okrem týchto aktuálnych súm bol okres Sabinov v období 2015 – 2017 podporený aj z rôznych dotačných programov v pôsobnosti Úradu vlády SR, resp. programov zahraničnej spolupráce, napr. výstavba multifunkčných ihrísk  z dotačného programu Podpora rozvoja športu alebo rezervy predsedu vlády SR, národnostné podujatia v rámci programu Kultúra národnostných menšín, ale aj zriadenie jedného komunitného centra v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Z Grantov EHP a Nórska z programu Cezhraničná spolupráca bol podporený medzinárodný projekt prijímateľa  - obce Drienica - na záchranu ľudského zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách v sume viac ako 740 000 eur, ktorý sa realizoval v celom okrese Sabinov. 

 

Úrad vlády SR

www.vlada.gov.sk

www.nro.gov.sk