Vláda SR dnes schválila Akčný plán rozvoja okresu Gelnica a pridelila mu milión eur z rezervy vlády

05.04.2018
Hlavným bodom rokovania vlády SR v Prakovciach bolo posúdenie a schválenie Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica, ktorý bol medzi najmenej rozvinuté okresy zaradený  dňa  20.júna 2017.Akčný plán  bol vypracovaný v  spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi, ktorých činnosť a pôsobnosť sa vzťahuje k územiu okresu Gelnica, najmä zástupcami miest a obcí okresu Gelnica, zástupcami štátnej správy, mimovládnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi vrátane poľnohospodárov, zástupcov škôl a za pomoci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia.
 
Strategickým cieľom akčného plánu je do roku 2022 podporiť rast zamestnanosti a vytvorenie podmienok pre tvorbu 931 pracovných miestprostredníctvom zvyšovania kvality a atraktivity okresu Gelnica využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia, dobudovaním infraštruktúry a rozvojom podnikateľského prostredia.
 
Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2018 – 2022 vo výške najmenej  55,75 miliónov eur sa predpokladá krytie z verejných zdrojov (EŠIF) vo výške 32,7 milióna eur a 20,95 milióna eur z ostatných zdrojov.  Vláda SR tiež schválila okresu na rekonštrukcie komunikácií, mostov, škôl, zdravotníckych zariadení či športových areálov sumu 1 milión eur. Celková výška regionálneho príspevku bude 2,105 milióna eur. Z neho výrazná časť by mala poputovať na podporu sociálnej ekonomiky a lokálnej zamestnanosti s dôrazom na adaptáciu nízko kvalifikovanej pracovnej sily (spolu cca 402 000 eur),  podporu predprimárneho a primárneho vzdelávania ( spolu 450 000 eur), rovnako tak na podporu stredoškolských centier prípravy na budúce povolanie  (spolu 360 000 eur), rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu  (spolu 412 920 eur) a ďalšie aktivity napr. v oblasti služieb či životného prostredia.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
http://www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/