Komisie začínajú už zajtra posudzovať projekty na rozvoj predovšetkým detského a mládežníckeho športu

09.04.2018

V programe Podpora rozvoja športu  na rok 2018  prijal Úrad vlády SR či už elektronicky, alebo písomne, žiadosti na viac ako 1700 projektov v celkovej sume 28 miliónov eur.
 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 bola vyhlásená 2. januára 2018 a termín uzatvorenia výzvy bol 5. marca 2018. Objem disponibilných finančných prostriedkov je 9 000 000 eur.

Už tento týždeň,  a to v dňoch 10. – 11. apríla 2018  a 12.-13. apríla 2018 zasadnú dve komisie pre výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi, najprv pre Bratislavský, Nitriansky, Žilinský a Košický kraj a následne pre Trnavský, Trenčiansky, Banskobystrický a Prešovský kraj. Ďalšie komisie, ktoré sú určené podľa krajov ako v predchádzajúcom prípade, teda dve pre výstavbu detských ihrísk, dve pre nákup športovej výbavy, ako aj komisia pre výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku, zasadnú od budúceho týždňa a ukončia svoju činnosť do 30. apríla 2018.
 
Päťčlenné komisie budú pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie posudzovať každý projekt jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa formou bodového hodnotenia podľa kritérií uvedených v Hodnotiacom formulári. Vo výzve je určená presná výška alokácie v rámci štyroch podprogramov pre jednotlivé kraje, pričom minimálna výška spolufinancovania projektu je najmenej 5 % z jeho rozpočtu.
 
Cieľom programu je napomôcť rozvoju športu tam, kde nie je dostupné vyhovujúce športové ihrisko, kde je nižšia dostupnosť možnosti rozvíjať športové aktivity a vytvoriť vhodné a adekvátne podmienky pre športové aktivity organizované obcami a mestami.
  
Pre zvýšenie transparentnosti procesu prideľovania dotácií na podporu športu Úrad vlády SR vo výzve zakotvil povinnosť prijímateľa zverejňovať na stránke www.sport.vlada.gov.sk všetky verejné obstarávania na tovary a služby, na ktoré sa poskytuje dotácia, vrátane zápisnice z vyhodnotenia ponúk. Úrad vlády  tak urobí na základe vyplneného Formuláru – výzva na predkladanie ponúk, ktorý prijímateľ zašle  minimálne 7 pracovných dní pred začatím verejného obstarávania na adresu verejneobstaravanie@vlada.gov.sk. Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk zasiela prijímateľ Úradu vlády SR na túto e-mailovú adresu najneskôr do 5 dní od ukončenia verejného obstarávania, následne ju Úrad vlády SR taktiež zverejní.
23423