Úrad vlády SR sa zapojí do diskusie s odborníkmi o očakávaných kompetenciách absolventov VŠ pre ich zamestnanie

10.04.2018

Spolu s účinnosťou nového zákona o štátnej službe kladie Úrad vlády SR v rámci výberových konaní dôraz na nároky na záujemcov o zamestnanie sa v štátnej službe, ako aj na vytváranie podmienok na to, aby si súčasní zamestnanci mohli svoju odbornosť  a profesionálnosť neustále zvyšovať.  Od vzniku Centra vzdelávania a hodnotenia zamestnancov bolo v rôznych kurzoch preškolených už viac ako 1 100 záujemcov.  Ako gestor zákona vypísal tiež Úrad vlády SR pre časom 1.časť výberového  konania pre absolventov, ktorej  sa zúčastnilo 98 uchádzačov, pričom  všeobecný test a test zo štátneho jazyka úspešne zvládlo až 82 z nich, iba 16  bolo neúspešných.
 
O možnostiach  uplatnenia absolventov v štátnej službe, o požiadavkách na ich kompetencie, ako aj  o výberovom procese do štátnej služby, bude Doc.PhDr.Eva Letovancová, PhD., riaditeľka Centra vzdelávania a hodnotenia Úradu vlády SR, zriadenom pri sekcii štátnej služby a verejnej služby, informovať účastníkov  medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie pod názvom:  Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov VŠ.   Vo svojom príspevku bude hovoriť aj o novej stratégii práce so štátnymi zamestnancami, ktorá má viesť k vyššej profesionalizácii štátnej služby a ktorej súčasťou sú metódy ako výberový rozhovor, mentoring, hodnotenie zamestnancov či manažérske vzdelávanie. Medzi schopnosti a osobnostné vlastnosti, na ktoré sa pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta výrazne prihliada, patria aj rozhodovacia schopnosť či analytické, koncepčné a strategické myslenie.
 
Konferencia sa uskutoční v stredu 11. apríla 2018 na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a zúčastnia  sa jej mnohí odborníci z univerzít v SR, ako aj hostia z Masarykovej univerzity v Brne, University of Innsbruck, Rakúsko, ako aj z Faculty of Psychology at Universitas Pancasila, Jagakarta, Indonesia.  Program konferencie  ponúka množstvo zaujímavých prednášok,  napr. o tom, či existujú výzvy pre mladých ľudí na Slovensku, ale aj o zanedbávaní  tzv. mäkkých zručností zamestnancov (komunikačné a prezentačné či empatické schopnosti, schopnosť zvládať stres, tímová práca, kreativita a pod.) a ich adekvátnejšom využití pre výkon svojho zamestnania.
 
Úrad vlády SR – Sekcia štátnej a verejnej služby
www.vlada.gov.sk
http://www.vlada.gov.sk/14089/sekcia-statnej-sluzby-a-verejnej-sluzby/
 
23437