Status najmenej rozvinutého okresu získali aj okresy Levoča a Snina

25.04.2018
V súlade so zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení sa  dnes 25. apríla 2018 zápisom do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, stali v poradí sedemnástym a osemnástym najmenej rozvinutým okresom aj okresy  Levoča a Snina. V týchto okresoch miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.
 
Aktéri regionálneho rozvoja tohto okresu spolu so sekciou regionálneho rozvoja Úradu vlády SR,  ako aj  v spolupráci  sosplnomocnencomvlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov  a jeho expertnou skupinou pripravia ich akčné plány tak, aby sa okresy mohli  čo najskôr uchádzať o regionálny príspevok a využívať ďalšie možnosti, ktoré štát vytvoril pre dynamickejší rozvoj všetkých najmenej rozvinutých okresov (špeciálne výzvy rezortov na nenávratný finančný príspevok z EŠIF, zvýhodnenia týchto okresov pri čerpani regionálnej investičnej pomoci a pod.).
 
Úrad vlády SR predloží akčné plány pre okresy Levoča a Snina  na rokovanie vlády SR najneskôr do deviatich mesiacov od zápisu okresu do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, teda do 25. januára 2019.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalnyrozvoj/