Európska územná spolupráca - šanca pre regióny Slovenska dosiahnuť na vyspelú Európu

09.05.2018

Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod programov nadnárodnej spolupráce organizuje dňa 11. mája 2018 o 9:00 hodine v hoteli Bôrik,  Bratislava,  konferenciu s názvom  Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu. Cieľom podujatia je poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej územnej spolupráce na rozvoj regiónov a zlepšenie života obyvateľov, ako aj nastolenie  možného prepojenia tejto spolupráce s makroregionálnymi stratégiami a naznačenie jej budúcnosti. Konferencia privíta hostí, ktorí sa na Slovensku touto témou dlhodobo zaoberajú v rámci príslušných rezortov, teda z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva hospodárstva SR, ale aj zástupcov Úradu vlády SR – odboru programov nadnárodnej spolupráce, ako aj predstaviteľov ZMOSu či Bratislavského samosprávneho kraja. Na tému  budúcnosti Európskej územnej spolupráce odznejú aj príspevky zástupcov Centrálneho koordinačného orgánu či  Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. 
 
Na podujatí budú tiež prezentované konkrétne príklady realizovaných projektov, najmä v oblasti životného prostredia a kultúrneho dedičstva.  Jedným z takýchto projektov je projekt Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba, ktorý v SR realizuje Slovenské národné múzeum a miestom realizácie je Dolná Krupá a Bratislava. Na základe spolupráce s Rakúskym národopisným múzeum sa zrealizuje čiastočná rekonštrukciu Kaštieľa Dolná Krupá a kaštieľa v obci Marchegg v Rakúsku (http://www.snm.sk/?o-projekte-2).  Archeologické pamiatky  sú v centre pozornosti projektu VirtualArch. Pilotnou lokalitou je mesto Nitra a jeho hradný vrch s archeologickými náleziskami zo stredoveku. Projekt aj za pomoci inovatívnych vizualizačných prístupov a metód odhaľuje toto dedičstvo miestnym a regionálnym zainteresovaným stranám, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri jeho zachovávaní pre budúce generácie (http://www.interreg-central.eu/Content.Node/VirtualArch.html).    
 
Ďalším prezentovaným projektom z oblasti integrácie prvkov tzv. zelenej infraštruktúry do dopravnej infraštruktúry je TRANSGREEN, ktorý realizuje 11 projektových partnerov v piatich krajinách Európy (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina), pričom v SR  na ňom participuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a Štátna ochrana prírody SR.  Ide najmä o tzv. zelené koridory zabezpečujúce bezpečnú migráciu zraniteľných druhov zveri voči vplyvu diaľkových komunikácií (http://www.sopsr.sk/web/?cl=11229 ).  Merania znečistenia vzduchu v regióne  priemyselných aglomerácií, ktorými sú  Žilina, Ostrava a Katovice, ako aj odporúčania na zlepšenie stavu, rieši projekt Žilinskej univerzity Air Tritia, ktorá na konferencii predstaví aj prvé výsledky týchto meraní (https://www.uniza.sk/index.php/zamestnanci/vseobecne-informacie/oznamy/1830-air-tritia-zilinska-univerzita-pomaha-pri-znizovani-znecistenia-ovzdusia ).
 
Pre realizátorov projektov bude nepochybne zaujímavou témou konferencie aj  hľadanie ďalších možností zjednodušenia administratívnych procesov pri implementácii medzinárodných projektov. Program konferencie na: /data/files/6774_christmas-2016-ny-2017.jpg .
 
Vstup médií na podujatie je voľný. Kontakt: tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk; www.danube.vlada.gov.sk
 
 
 
 
23553