Úrad vlády SR predstavil projekt obnovy NKP Rusovce a predložil na medzirezortné pripomienkové konanie vládny materiál k jej rekonštrukcii

11.06.2018

Na dnešnej tlačovej konferencii v Hoteli Bôrik v Bratislave predstavil Úrad vlády SR spolu so zástupcami Združenia NKP Rusovce ako víťaza verejného obstarávania, ktoré tvoria DOPRAVOPROJEKT, a.s. a METROPROJEKT Praha, a.s. projektovú dokumentáciu rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach, parku, historických záhrad a čeľadníka. 
 
Aktuálny projekt počíta s komplexnou rekonštrukciou exteriérov kaštieľa, jeho fasád či stavebných zásahov vrátane inžinierskych sietí. V interiéri kaštieľa sa zachovajú a obnovia všetky historické výmaľby, povrchy stien a stropov. Interiérový mobiliár reprezentačných priestorov sa navrhuje ako nový s kontextom k pôvodnej architektúre. Výzdoba bude doplnená o originály obrazov a gobelínov, ktoré sú uložené v depozite Slovenského národného múzea.
 
Budova čeľadníka, ktorá bude prístupná verejnosti, bude komplexne zrekonštruovaná. Jeho fasáda sa upraví do podoby známej z historických fotografií. Pôvodné nádvorie sa zastreší a presvetlí  a bude využívané pre verejnosť ako oddychový a viacúčelový priestor a sobášna sieň. V priestoroch prízemia si nájde svoje miesto komunitné centrum, múzeum a reštaurácia. Novovytvorené exteriérové terasy okolo prízemia s výhľadom na anglický park a kaštieľ sa budú využívať ako relaxačný priestor s exponátmi formou lapidária a s malou fontánkou. 
 
Areáls parkom a záhradami bude tiež slúžiť verejnosti. Rekonštrukcia aj vďaka dobovým fotografiám vráti park do podoby, akú nadobudol počas vlastníctva Lónayovcov, teda v období po roku 1906. Počas rekonštrukcie bude obnovená zachovaná časť terasovej záhrady aj s fontánou, obnovené budú terasy na východnej a južnej strane kaštieľa, dva altánky a polkruhová kamenná lavica so stolom. Park bude vybavený novým systémom osvetlenia, bude osadených vyše 100 lavičiek v drevenom prevedení s kovovou konštrukciou, pribudne orientačný a informačný systém, detské ihrisko s pitnou fontánkou, pri vstupoch do parku budú umiestnené cyklostojany. Trávnikové plochy budú kompletne zrevitalizované, uvažuje sa s výsadbou 114 ks stromov, 755 ks kríkov (vrátane tvarovaných), 17 029 ks trvaliek a 341 805 ks okrasných cibuľovín.
 
Rozpočet rekonštrukcie počíta s nákladmi 54,9 mil. eur na rekonštrukciu kaštieľa, rekonštrukcia čeľadníka je rozpočtovaná na 17,5 mil. eur a park s historickými záhradami na 3,3 mil. eur – sumy sú uvedené bez DPH. Návrh rozpočtu bol konzultovaný s Ministerstvom financií SR a s Útvarom hodnoty za peniaze. Počíta sa tiež s možnosťou úspor pri verejnom obstarávaní. Financovanie rekonštrukcie kaštieľa, čeľadníka a priľahlého areálu v správe Úradu vlády SR je plánované z verejných zdrojov, prípadne grantov. 
 
Úrad vlády SR dnes predložil na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu, po jeho ukončení bude predložený na rokovanie vlády SR. Po schválení materiálu vládou SR vyhlási Úrad vlády SR 2 nadlimitné verejné obstarávania - jedno na zákazku na poskytnutie služieb „Arboristika“ a druhé na stavebné práce, pričom aj toto druhé verejné obstarávanie bude pozostávať z dvoch častí – rekonštrukcie kaštieľa s potrebnou infraštruktúrou a krajinnej architektúry.
 
Rozsiahlou rekonštrukciou sa kaštieľ v Rusovciach s priľahlým areálom stane unikátnym objektom s rozlohou cca 16 ha na území Slovenskej republiky: na jednej strane bude využívaný tak pre reprezentatívne účely a prijímanie návštev na najvyššej úrovni, na druhej strane - revitalizovaný historický park, aký dnes hlavné mesto nemá k dispozícii, spolu s obnovenou budovou čeľadníka bude slúžiť širokej verejnosti na oddych, šport či kultúrne a umelecké podujatia. To znamená, že verejnosť bude môcť využívať cca 81 % obnoveného areálu.
 
 
23739