Miera nezamestnanosti v okresoch Lučenec a Poltár klesla o polovicu

30.05.2018

Výjazdové rokovanie vlády SR vo Fiľakove prinieslo pre okresy Lučenec a Poltár ďalšie  2 milióny eur určené na sanáciu či rekonštrukciu obecných budov, komunikácií či chodníkov, školských a predškolských  zariadení, kultúrnych domov, domov smútku a cintorínov, na   vybudovanie detských ihrísk, na rekonštrukcii Zichyho kaštieľa v obci Divín či na podporu miestnych folklórnych skupín v obciach, v Poltári aj na rekonštrukciu tribún na mestskom futbalovom štadióne  a pod.

Obidva okresy boli zaradené medzi najmenej rozvinuté okresy dňa 31. decembra 2015. Akčný plán rozvoja okresu Lučenec  bol schválený 23. júna 2016 a jeho cieľom je do roku 2020 vytvoriť 1 440 nových pracovných miest.  K 30. aprílu 2018 ich bola vytvorená už cca polovica z nich, presne  753.  Aj táto skutočnosť prispela k zníženiu miery nezamestnanosti zo 17,53 % na konci roka 2015 na 9,11 % k 30. aprílu 2018.
 
Predpokladaný rozpočetakčného plánu do roku 2020 je 148 mil. eur, z toho EŠIF takmer 88 mil. eur a regionálny príspevok 4,295 mil. eur.Ku koncu apríla bolo schválených 75 projektov z EŠIF v celkovej výške NFP 20,9 mil. eur. K 15. máju 2018 boli uzavreté zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku na 9 projektov v celkovej výške  742 tis. eur, napríklad na  vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, geodetického plánu, realizáciu napojenia objektu regionálnej plavárne v Lučenci na všetky inžinierske siete a realizáciu odstavných a parkovacích spevnených plôch, verejného osvetlenia a úpravy terénu (370 000 eur)rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Tomášovce pre podporu pracovnej mobility (65 000 eur) či na činnosť centra podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec, ktoré plní úlohy metodického a realizačného zabezpečenia implementácie akčného plánu rozvoja okresu (259 615eur) a ďalšie. Kompletný zoznam podporených projektov z regionálneho príspevku sú na: http://www.nro.vlada.gov.sk/dokumenty/#zmluvy. Dynamika zazmluvňovania regionálneho príspevku  sa  v porovnaní s rokmi 2016 a 2017 zvyšuje.  

Úrad vlády SR prostredníctvom  grantov EHP, Nórska, Švajčiarska a programov nadnárodnej spolupráce poskytol subjektom v okrese Lučenec v rokoch 2015 – 2018 finančné prostriedky v celkovej výške takmer 1 270 000 eur. Okres bol  tiež jedným z tých , kde sa realizujú aj   2 projekty programov nadnárodnej spolupráce (Danube Geotour a Rare), zamerané na podporu turizmu v Novohradskom geoparku a starostlivosť oň, či vytvorenie inovatívnych modelov  pre začlenenie Rómov do trhu práce,  pričom slovenskí realizátoritýchto projektov  získali dotáciespolu vo výškecca  493,5 tis. eur. 

Akčný plán rozvoja okresu Poltár bol schválený 7. septembra 2016 a jeho  cieľom je do roku 2020 vytvoriť 750 nových pracovných miest, pričom k 30. aprílu 2018 ich bolo vytvorených 171. Aj v tomto okrese sa podarilo znížiť mieru nezamestnanosti z 20,87 % na konci roka 2015 na 10,96 % k 30. aprílu 2018.

Predpokladaný rozpočet akčného plánu do roku 2020 je 98,6 mil. eur, z toho EŠIF takmer 52 mil. eur a regionálny príspevok 2,8 mil. eur. Ku koncu apríla 2018  bolo schválených 25  projektov  z EŠIF v celkovej výške NFP 9,09 mil. eur. K 24. máju 2018 boli uzavreté zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku na 4 projektyv celkovej výške  642 tis. eur, napríklad na  vypracovanie projektových dokumentácií na prípravu priemyselnej zóny po bývalých sklárňach v Utekáči (60 000 eur), činnosť Centra prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári (532 263 eur), či rekonštrukcie strechy zdravotného strediska v obci Cinobaňa a strechy školskej jedálne ZŠ v Málinci. Musíme však konštatovať, že subjekty v okrese Poltár v nízkej miere predkladajú žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

Úrad vlády SR  prostredníctvom dotačných programov (kultúra národnostných menšín, šport, regionálny rozvoj), grantov EHP a Nórska či rezervy predsedu vlády SR poskytol subjektom v okrese Poltár v rokoch 2015 – 2018 finančné prostriedky v celkovej výške 848 286 eur.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
 
 
23756