Blíži sa voľba dvoch členov Rady ÚVO – Úrad vlády SR zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov

26.06.2018

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a s uznesením vlády č. 296 zo 14. júna 2017 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky vyhlásil a zverejnil včera, v  pondelok 25. júna 2018 na svojom sídle www.vlada.gov.sk a dnes, v utorok 26. júna 2018 v dennej tlači Výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie: http://www.vlada.gov.sk/rada-uvo-2018/.
 
Požiadavky na kandidáta:
Doklady predkladané uchádzačom/kandidátom:
a)      štruktúrovaný životopis,
b)      čestné vyhlásenie o občianstve Slovenskej republiky,
c)      čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
d)      čestné vyhlásenie kandidáta, že nie je zamestnancom ÚVO,
e)      originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
f)       úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
g)      doklady preukazujúce minimálne 5 ročnú prax vo verejnom obstarávaní (najmä potvrdenia zamestnávateľa, že sa uchádzač aktívne zaoberal/zaoberá oblasťou verejného obstarávania, čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej praxi, odkazy na realizované verejné obstarávania),
h)      súhlas kandidáta so zverejnením životopisu s uvedením kde vykonával prax a zverejnením projektu a so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely výberu členov Rady ÚVO,
i)        súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu.
 
Spracovanie projektu:
j)        na tému:  „Formalizmus verejného obstarávania vo vzťahu k podstate a účelu verejného obstarávania“ v rozsahu minimálne 10 strán bez príloh.
 
Hodnotiace kritériá:
·         odborné a osobnostné predpoklady kandidáta,
·         komplexnosť, vecnosť a správnosť projektu.
 
Aktuálna výzva vymedzuje dve obsadzované miesta. Písomné návrhy s označením Návrh na kandidáta člena Rady ÚVO“ - neotvárať  je potrebné poslať na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava do 16.júla 2018 do 12:00 hodiny.  V súlade s uznesením vlády č. 296 zo 14. júna 2017 sa výber kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie uskutoční formou verejného vypočutia odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá bola zriadená 20. júna 2018 a pozostáva z ôsmich členov. Jej členmi sú okrem zástupcov ÚVO či Úradu vlády  SR a ZMOSu aj zástupca SAV, Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, protikorupčnej Iniciatívy za vládu zákona (Rule of Law) a Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.   
23947