Aj okres Medzilaborce má schválený svoj akčný plán a ďalšiu podporu vo výške 1 mil.eur

04.07.2018

Vláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Medzilaborciach schválila Akčný plán rozvoja okresu Medzilaborce a zároveň schválila pre tento okres ďalší 1 milión eur na pokrytie výdavkov na nevyhnutné opravy  obecných, školských a zdravotníckych budov či sociálnych zariadení, na rekonštrukcie  miestnych ciest,  kostolov atd. podobne, ako v prípade iných najmenej rozvinutých okresov.

Hlavným cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce, ktorý má len o niečo viac ako 12 000 obyvateľov, je v rokoch 2018 až 2022 znížiť viac ako 13% mieru nezamestnanosti podporou vytvorenia minimálne 377 pracovných miest.

Opatrenia akčného plánu sa zameriavajú predovšetkým na oblasť ekonomiky, podnikania a služieb, konkrétnejšie na:
-        rozvoj malého a stredného podnikania s potenciálom tvorby produktov a služieb založených na miestnej surovinovej základni s vyššou pridanou hodnotou a potenciálom tvorby pracovných miest, vrátane pôdohospodárstva a lesníctva,
-        prepájanie lokálnej spotreby produktov, služieb a malého a stredného podnikania,
-        vytvorenie podmienok pre vznik podnetného priestoru spájajúceho pod značkou svetoznámeho umelca Andyho Warhola inovatívnych a kreatívnych ľudí, ale aj aktivity, projekty, podujatia a nápady,
-        prepájanie kreatívnych činností v oblasti umenia s produkciou a službami malých a stredných podnikov,   
-        zvýšenie efektívnosti vzdelávania a praktickú prípravu pre trh práce,
-        podporu dostupnosti sociálnej infraštruktúry a kvalitných služieb,
-        ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva, zachovanie tradičných stavebno-remeselných a umeleckých postupov a techník potrebných na zachovanie kultúrneho dedičstva.
 
Realizácia opatrení predpokladá viaczdrojové financovanie v celkovej výške 38,55 milióna eur, z čoho vyše 16 miliónov eur by malo byť poskytnutých z programov spolufinancovaných z EŠIF. Výška prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu na poskytovanie regionálneho príspevku predstavuje 1 585 000 eur, ktoré budú s výnimkou roka 2018 uvoľňované na realizáciu jednotlivých projektov na základe ročných priorít odsúhlasených vládou.

Okres Medzilaborce bol do zoznamu najmenej rozvinutých okresov zaradený dňa 20.10.2017.  Od roku 2014, resp. 2015 do roku 2018 bolo organizáciám či obciam okresu poskytnutých z rôznych dotácií Úradu vlády SR, rezervy predsedu vlády či Grantov EHP a tzv. nórskych grantov viac ako 249 000 eur.