Bilancia a plány v cezhraničnej spolupráci Slovenska a Poľska aj s účasťou Úradu vlády SR

28.09.2018

Dvadsaťštyri spoločných projektov realizuje Poľská republika a Slovenská republika v rámci programov nadnárodnej spolupráce Interreg Central EuropeInterreg Dunajský nadnárodný program, ktorých národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Ide o spoluprácu v oblastiach, akými sú: verejná doprava vo vidieckych regiónoch, efektívne dopravné siete či redukcia dopravy v mestských oblastiach (projekty RUMOBIL, Trans Tritia a Solez), ale aj projekty angažujúce sa v zlepšení životného prostredia – využitie geotermálnych zdrojov,opatrenia pre zlepšenie kvality ovzdušia, zdravé lesy a pôda pri zmene klímy (projekty: GEOPLASMA, FramWat, Lumat, SUSTREE, Air Tritia) a pod.
 
Inováciev podnikaní, výrobnom sektore či sociálne inovácie a nástupníctvo v podnikaní malých rodinných firiem  a zvyšovanie zručností začínajúcich podnikateľov sú dominantné v projektoch AMiCE, I-CON, ENTER Transfer, Social(i) Makers a CERIecon.  Dva projekty  - RUINS a VirtualArch sa týkajú moderného manažmentu historických ruín a digitalizovania a zhodnotenia archeologického dedičstva v rámci využitia prírodných a kultúrnych zrojov.
 
O týchto aktivitách, ako aj o mieste Európskej územnej spolupráce hovoril na XVII. Slovensko-poľskom hospodárskom fóre v Poprade riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR Michal Blaško, ktorý skonštatoval:  „Ukazuje sa, že spolupráca krajín aj na užšom teritóriu Európy na spoločných projektoch má veľký význam. Ochrana životného prostredia či otázky spojené s prehusťovaním dopravy sú predsa podobné, ak nie rovnaké, tak na Slovensku, ako aj v Poľsku, Česku či Maďarsku. A  spoluprácou na riešení spoločných problémov každá krajina môže iba získať. Preto je potrebné aj na dnešnom  podujatí vyslať signál o dôležitosti pokračovania  Európskej územnej spolupráce aj v budúcom programovom období.“
 
Fórum, ktorého sa zúčastnil aj  veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike Krzysztof Strzałka,  veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľskej republike Dušan Krištofík a ďalší významní aktéri cezhraničnej spolupráce z oboch krajín, sa okrem zhodnotenia hospodárskej spolupráce za ostatné obdobie venovalo aj ďalším  prienikovým  sféram, akými sú cezhraničná doprava a cyklodoprava, cestovný ruch, kvalita života občanov v prihraničných regiónoch, ako aj  inteligentným riešeniam pre mesta a regióny, známym pod názvom Smart Cities.
 
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
 
25305