Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Úrad vlády SR pozná návrhy ročných priorít akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2019

05.11.2018

Šestnásť okresných úradov najmenej rozvinutých okresov podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení, ktorých akčné plány boli schválené vládou SR, predložilo na sekciu regionálneho rozvoja Úradu vlády SR  svoje návrhy ročných priorít akčných plánov na rok 2019.
 
Navrhujú v nich celkovo 121 projektov, ktoré by mali byť financované regionálnym príspevkom v celkovej výške takmer 10,67 milióna eur, čo predstavuje viac ako 17 % zo 62,49 milióna eur vyčlenených na realizáciu akčných plánov týchto okresov na roky 2016 až 2022.
 
Výsledkom podpory predložených projektov by malo byť vytvorenie viac ako 1570 nových pracovných miest, z toho viac ako 320 priamo realizátormi projektov.
 
Okresné úrady zároveň predložili aj návrhy 65 aktivít, ktoré by v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnej správy či nimi zriadenými organizáciami mali napomôcť v realizácii akčných plánov.
 
Návrhy ročných priorít boli okresnými úradmi predložené po ich predchádzajúcom prerokovaní Radou pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov na jej rokovaní v Bratislave dňa 22. októbra 2018.
 
Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR preverí predložené návrhy ročných priorít, najmä návrhy projektov, v prvom rade ich súlad s pravidlami štátnej pomoci, a pripraví návrh ročných priorít akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2019 na rokovanie vlády SR, pričom zámerom sekcie je predložiť  materiál na rokovanie vlády SR ešte do konca roka 2018.
 
Okresné úrady budú mať možnosť predložiť návrh zmeny ročných priorít akčných plánov na rok 2019 najneskôr do 30. apríla budúceho roka. Tým bude umožnená podpora okrem iného aj menších podnikateľských zámerov, ktoré priamo vytvoria menej ako 5 pracovných miest v súlade so schémou pomoci de minimis 14/2017 na podporu lokálnej zamestnanosti, ktorá bola novelizovaná 27. septembra 2018.
 

25681