Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Štát môže v regiónoch investovať správne - analýza ISA ÚV SR prináša porovnanie regiónov SR a EÚ

20.11.2018

Metóda syntetickej kontroly umožnila autorom analýzy Mind the Gap: Komparatívna analýza ekonomického rozvoja slovenských regiónov, ktorými sú Jan Fidrmuc, Kristína Gardoňová, Martin Hulényi, Alexandra Lešková a Veronika Zlaczká, vytvoriť  alternatívne verzie slovenských regiónov (porovnávacia skupina)ako priemer najpodobnejších európskych regiónov. Bratislavský kraj sa tak porovnával s kombináciou mestských regiónov, akými sú: Stredné Maďarsko (s Budapešťou), Brémy, Praha a Bukurešť, v menšej miere aj časť Grécka, Poľska, Bulharska, Fínska a Rumunska. Rovnaký postup  bol použitý aj pri identifikácii „klonov“ Západného, Stredného a Východného Slovenska (v zmysle regionálnej štatistickej územnej jednotky NUTS 2).  Keďže tento prístup neumožňuje porovnávať regióny navzájom, vytvorila sa aj „umelá“ méta (cieľová skupina) z vyspelých ekonomík západnej a severnej Európy na základe počtu obyvateľov.
 
Údaje nevyhnutné pre komparáciu čerpali  autori z regionálnej databázy Eurostat za obdobie 2000 až 2015. Celkovo bolo analyzovaných  45 indikátorov v 11 oblastiach: socio-ekonomická situácia, demografia, poľnohospodárstvo, doprava, životné prostredie, digitálna ekonomika, zdravotníctvo, vzdelávanie, cestovný ruch, veda a výskum či kriminalita.
 
 
Z analýzy ISA Úradu vlády SR vyplýva, že v porovnaní s porovnávacou skupinou sa v slovenských regiónoch zlepšuje socio-ekonomická situácia a úroveň zdravotníctva. V oblasti digitálnej ekonomiky slovenské regióny dobiehajú cieľovú skupinu, avšak pomalšie ako v prípade príslušných porovnávacích skupín. Zároveň na údajoch o kriminalite vidieť, že slovenské regióny sú v porovnaní s inými európskymi regiónmi relatívne bezpečné. Napriek týmto pozitívnym výsledkom slovenské regióny v iných oblastiach zaostávajú za porovnateľnými európskymi regiónmi, a to najmä v cestnej infraštruktúre, výskume a vývoji či turizme. Z analýzy vyplynul  znepokojujúci  fakt, a síce, že v týchto oblastiach sa nejavia známky zlepšovania súčasnej situácie.
 
Výsledky analýzy môžu byť prospešné  pri identifikácii  tých oblastí, ktoré by mali byť podporované hospodárskou politikou štátu  a investičnými stratégiami či Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi výraznejšie. Štát teda môže  nastaviť priority sociálnej a hospodárskej politiky krajiny tak, aby sa presne cielenými investíciami do oblastí, v ktorých ten ktorý kraj či región zaostáva,  znižovali stále pretrvávajúce regionálne rozdiely v našej krajine a efektívnejšie sa dosiahol celkový rozvoj Slovenska. 
 
Kompletná analýza je dostupná na webovej stránke Inštitútu pre stratégie a analýzy: http://www.vlada.gov.sk/institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/.
 
 
Úrad vlády SR – Inštitút pre stratégie a analýzy
www.vlada.gov.sk
www.vlada.gov.sk//institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/
25816