Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

17.12.2018

V pondelok dňa 17. decembra 2018 o 9,00 h sa bude konať na Úrade vlády SR v Bratislave  v zasadačke č. 101 rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera s nasledovným programom:
 
Program:  

 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MDV SR    
   
 2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MPRV SR           
   
 3. Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.)
  Predkladá: MZ SR                                                                           
   
 4. Návrh nariadenia vlády, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky       č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MS SR                                        
   
 5. Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: MŠVVŠ SR                                
   
 6. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MŠVVŠ SR                                
   
 7. Správa o postupoch zabezpečenia uvedenia úrovne kvalifikácie v Slovenskom kvalifikačnom rámci (SKKR) na všetkých dokladoch o dosiahnutom vzdelaní (s odkazom na príslušnú úroveň Európskeho kvalifikačného rámca)
  Predkladá: MŠVVŠ SR                                
   
 8. Správa o stave implementácie výskumu "Vzdelanie a zručnosti online" (PIAAC Online) - identifikácia a zhodnotenie úrovne kompetencií pre 21. storočie za účelom pravidelného sledovania zmien a vývoja zručností a lepšieho zacielenia vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania - návrh opatrení na šírenie výskumu
  Predkladá: MŠVVŠ SR                                
   
 9. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, použití, vedení jeho evidencie a o spôsobe a lehotách jeho úhrady
  Predkladá: MH SR
   
 10. Rôzne
Na začiatku rokovania bude fototermín. Vstup zástupcov médií do areálu Úradu vlády SR je z Leškovej ulice. Po skončení rokovania sa uskutoční brífing.

26013