National Winner SLOVAKIA 2018 pre Biomasové logistické centrum

06.02.2019

Prestížna medzinárodná súťaž Energy Globe Awards 2018, ktorá upriamuje celosvetovú pozornosť na trvalo udržateľné a uplatniteľné riešenia v oblasti ochrany životného prostredia a zároveň motivuje ľudí, aby sa aj v tejto oblasti stali aktívnymi, ocenila projekt zo Slovenska. 

Projekt s názvom Biomasové logistické centrum realizovala spoločnosť BIOPEL,a.s. v rámci uplynulého obdobia Nórskeho finančného mechanizmu a jeho programu Zelené inovácie v priemysle.  Správcom programu bol Úrad vlády SR.

Projekt bol zameraný na zabezpečovanie, spracovanie a predaj výlučne odpadovej drevnej suroviny – ide o celú škálu pevných biopalív, akými sú:  pelety, priemyselné pelety, alternatívne pelety, brikety, alternatívne brikety, kusové štiepané drevo a suché drevné štiepky – až 25 000 ton palív vhodných na konečné použitie.
Rešpektovanie základných environmentálnych či environmentálno-ekonomických pravidiel v záujme trvalo udržateľného rozvoja je pre projekt samozrejmosťou. O jeho úspechu hovorí aj množstvo inovácií - nielen technických, ale aj manažérskych, logistických a jednoducho ľudských tak, aby na prvom mieste bol každý potenciálny klient.  Počas projektu bolo vytvorených 33 nových zelených pracovných miest a v tejto súvislosti sa  začala aj spolupráca so strednými školami tak, aby mladí ľudia boli pripravení na zmenu aj v tejto oblasti a mali možnosť naplno rozvíjať svoj potenciál a zručnosti, svoje environmentálne myslenie.  
 
Vytvorenie Biomasového logistického centra  prispieva k redukcii skleníkových plynov, podpore regionálnej ekonomiky, ako aj  zvýšeniu zamestnanosti v regióne Kysúc.
Viac informácií: http://www.biopel.sk/sk/biomasove-logisticke-centrum.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
 
BIOPEL,a.s.
www.biopel.sk
26289