Projekt Danube Floodplain - efektívnejšie proti povodniam na Dunaji v záplavových oblastiach

30.01.2019

Nemeckí, českí a slovenskí partneri a odborníci projektu Danube Floodplain - Zníženie povodňového rizika prostredníctvom obnovy záplavových území pozdĺž Dunaja a prítokov  sa dňa  31. januára 2019 (štvrtok) od 10:00 hodiny stretnú na workshope s názvom: Hodnotenie ekosystémových služieb v pilotnej oblasti rieky Moravy, ktorý sa uskutoční v  priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave. Deň predtým, teda dnes, 30.januára 2019, vykonajú obhliadku jedného z pilotných území projektu, územie sútoku riek Moravy a Die, ktoré slúži najmä na modelovanie, hodnotenie a návrh opatrení proti povodniam. 
 
Hlavným cieľom projektu, ktorý združuje odborníkov z 10 krajín Európy a ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg – Dunajský nadnárodný program, je teda zvýšenie protipovodňovej ochrany prostredníctvom obnovy a ochrany záplavových území (nív) Dunaja.

Partnermi projektu za Slovenskú republiku sú  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Výskumný ústav vodného hospodárstva a Global Water Partnership s  rozpočtom takmer 400 000 eur(159 195+123 705+116 400). Očakávanou zmenou je zlepšenie vedomostí medzi krajinami, ktoré sa nachádzajú v povodí Dunaja, týkajúce sa integrovaného vodného hospodárstva prostredníctvom obnovy záplavových území, kombinácie klasickej a zelenej infraštruktúry, prirodzených retenčných opatrení s účasťou všetkých zainteresovaných strán.

Súčasťou výstupov z projektu budú: 
1) príručka o ochrane a obnove nív Dunaja, zameraná predovšetkým pre vodohospodárskych pracovníkov;
2) strategická príručka manažmentu povodia Dunaja (DRB-Danube River Basin), v ktorej sú zhrnuté hlavné zistenia zamerané na širokú verejnosť; 
3) mapa povodia Dunaja obsahujúca dohodnuté ďalšie kroky smerujúce k realizácii projektov v nivných oblastiach.

Účasť médií na podujatí je voľná.

Kontakt:Jan Wagner,  Jan.Wagner@svp.sk; 0911/028 298, Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; 0915/984 227.
 
Úrad vlady SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk, www.danube.vlada.gov.sk;
 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
www.svp.sk
26290