Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

25.02.2019

V pondelok dňa 25. februára 2019 o 9,00 h sa bude konať na Úrade vlády SR v Bratislave  v zasadačke č. 101 rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predseduministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richteras nasledovným programom:
 
 
Program:   
 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MV SR
                                       
 2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MDV SR
                                
 3. Informácia o príprave podmienok pre zriadenie národného dopravcu vo vnútrozemskej vodnej doprave v podmienkach Slovenskej republiky
  Predkladá: MDV SR
                                     
 4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z.
  Predkladá: MŽP SR
                                       
 5. Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
  Predkladá: MŽP SR                         
   
 6. Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025
  Predkladá: MŽP SR
                                   
 7. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom:
  Predkladá: MPRV SR                       
   
 8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MS SR
                                        
 9. Návrh Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike
  Predkladá: MH SR
                                         
 10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MZ SR
   
 11. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MZ SR
   
 12. Informácia o príprave návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s  vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody
  Predkladá: MZVaEZ SR
   
 13. Rôzne
 
Na začiatku rokovania bude fototermín. Vstup zástupcov médií do areálu Úradu vlády SR je z Leškovej ulice. Po skončení rokovania sa uskutoční brífing.
26339