Úrad vlády SR podporí športovanie mládeže - dotácie pôjdu pre viac ako 1 000 projektov za viac ako 10 miliónov eur

30.05.2019

Po ukončení zasadnutí komisií v dotačnom programe: Podpora rozvoja športu na rok 2019  Úrad vlády SR zverejnil kompletné výsledky ich rozhodnutia na: https://dotacie.vlada.gov.sk/2019/statistiky_verejne.php.  Na tejto stránke bude Úrad vlády SR aktualizovať údaje podľa počtu zrealizovaných zmlúv a reálne vyplatených dotácií.
 
Súhrnne môžeme konštatovať, že v podprograme č.1. – výstavba multifunkčných ihrísk  - bolo podporených 101 projektov  v celkovej sume 3 762 000 eur, pričom projekty v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji boli podporené sumou 554 000 eur v každom z týchto krajov. Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský a Žilinský kraj – sumou po 450 000 eur a projekty v Bratislavskom kraji získali dotáciu spolu vo výške 300 000 eur.
 
V podprograme č.2 – výstavba detských ihrísk – bolo podporených spolu 344 projektov v celkovej sume 2 773 000 eur.  Najvyššie dotácie boli opäť pridelené krajom, ktoré majú najviac tzv. najmenej rozvinutých okresov, teda do Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja – po 427 000 eur. Bratislavský kraj bol podporený sumou 212 000 eur a ostatné 4 kraje sumou zhodne po 320 000 eur.
 
Podprogram č. 3   - údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry -  zaznamenal podporu pre  226 projektov v celkovej sume 2 317 000 eur.Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj získal dotácie zhodne po 357 000 eur, Trenčiansky, Trnavský, Nitriansky a Žilinský po 267 000 eur a do Bratislavského kraja smerujú dotácie vo výške 178 000 eur.
 
Podprogram č. 4 je zameraný na nákup športovej výbavy. V ňom komisia odporučila podporiť 379 projektov v celkovej sume 1 248 000 eur.Najvyššia suma  - po 178 000 eur  - je opäť nasmerovaná do Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. V Bratislavskom kraji získa podporu 37 projektov vo výške 118 000 eur a  ostatné 4 kraje získajú dotácie na projekty zhodne po 149 000 eur. 
 
Pôvodne alokované finančné prostriedky pre program Podpora rozvoja športu na rok 2019 sa z dôvodu veľkého počtu doručených žiadostí z iniciatívy Úradu vlády SR navýšili z pôvodných 5 mil. eur na sumu 10 100 000 eur. Úradu vlády bolo totiž doručených viac ako 2200 projektov, ktoré sa uchádzali o podporu rozvoja športu v sume viac ako 31 mil. eur.
 
O odporučení, resp. neodporučení projektov na podporu rozhodujú nezávislé komisie ako poradný orgán Úradu vlády SR. Vzhľadom na to, že žiadané finančné prostriedky boli niekoľkonásobne vyššie ako de facto zdvojnásobnená alokovaná suma, nebolo možné podporiť všetky projekty a uspokojiť tak všetkých žiadateľov o poskytnutie dotácie.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
 
26661