Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

24.06.2019

V pondelok dňa 24. júna 2019 o 9,00 h sa bude konať na Úrade vlády SR v Bratislave  v zasadačke č. 101 rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera s nasledovným programom:

Program:   

 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MDV SR                         
   
 2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely
  Predkladá: MPRV SR                                  
   
 3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
  Predkladá: MPRV SR                                  
   
 4. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.107/2008 Z. z.  o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi
  Predkladá: MPRV SR                                  
   
 5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MZ SR                            
   
 6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MZ SR
   
 7. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
  Predkladá: MZ SR                                       
   
 8. Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2018
  Predkladá: MPSVR SR         
   
 9. Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2018
  Predkladá: MPSVR SR        
   
 10. Vyhodnotenie plnenia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a programu jej realizácie v roku 2018
  Predkladá: MPSVR SR
   
 11. Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020
  Predkladá: MPSVR SR
   
 12. Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska 2019-2022
  Predkladá: ÚPPV SR II
   
 13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MZ SR
   
 14. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti za rok 2018
  Predkladá: MPSVR SR
   
 15. Rôzne
Na začiatku rokovania bude fototermín. Vstup zástupcov médií do areálu Úradu vlády SR je z Leškovej ulice. Po skončení rokovania sa uskutoční brífing.

26717