Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

19.08.2019

V pondelok dňa 19. augusta 2019 o 9,00 h sa bude konať v hoteli Bôrik rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera s nasledovným programom:
 
Program:  
 1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdalény Kuciaňovej, Radovana Baláža, Petra Pamulu a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  (tlač 1346)
  Požiadavka KOZ SR
   
 2. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
  (tlač 1565)
  Požiadavka APZ
   
 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: ÚVO
   
 4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
  Predkladá: ÚV SR    
   
 5. Návrh vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030
  Predkladá: ÚPVII SR
   
 6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MDV SR
   
 7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MS SR
   
 8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR
   
 9. Návrh zákona, ktorým  sa mení a  dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MF SR
   
 10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR
   
 11. Návrh zákona, ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch  a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MZ SR
   
 12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MZ SR 
   
 13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MZ SR 
   
 14. Návrh zákona o posudzovaní opatrení v prístupe k regulovaným povolaniam
  Predkladá: MŠVVŠ SR, MH SR – stiahnutý
   
 15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MŠVVŠ SR
   
 16. Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
  Predkladá: MŠVVŠ SR
   
 17. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MŽP SR
   
 18. Návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: MH SR
   
 19. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2018
  Predkladá: MPRV SR
   
 20. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2018
  Predkladá: MPRV SR
   
 21. Návrh na úpravu sumy mesačnej  minimálnej  mzdy na rok 2020
  Predkladá: MPSVR SR
   
 22. Rôzne – požiadavky zamestnávateľov:
  • Navýšenie účelovej dotácie MŠVVŠ SR na roky 2020 – 2022, poskytovanej stavovským a profesijným organizáciám na financovanie plnenia legislatívnych kompetencií v odbornom vzdelávaní a príprave
  • Európska minimálna mzda – zaradiť  do agendy HSR SR na nastávajúce obdobie, za akých okolností sa bude podporovať...
Po skončení rokovania sa uskutoční brífing.
26853