Rok 2019 bol pre granty EHP a Nórska kľúčovým – niektoré výzvy sú ešte otvorené a niektoré budú vyhlásené

14.01.2019

V tých  programoch grantov EHP a Nórska, kde je správcom Úrad vlády SR (Kultúra; Domáce a rodovo podmienené násilie a Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca), bolo v roku 2019 otvorených spolu až 11 výziev. K 31. decembru 2019 bolo uzatvorených celkovo 5 výziev a v rámci ďalších 6 výziev je možné predkladať žiadosti o projekt resp. žiadosti o príspevok aj v roku 2020. Súčet alokácií všetkých vyhlásených výziev v roku 2019 je 16 304 725,00 eur.
 
Kultúra:
Výzva na predkladanie žiadostí o projekt bola zameraná na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (CLT01) a uzavretá dňa 29. novembra 2019. Úradu vlády SR bolo k tomuto termínu doručených 66 žiadostí o projekt vo výške  Celkovo sa v rámci žiadostí o projekt žiada o projektový grant vo výške  58 986 436, pričom celková výška alokácie finančných prostriedkov v tejto výzve bola je 10 539 725 eur. Aktuálne prebieha hodnotenie projektov. Výzva na podporu súčasného umenia a kultúry (CLT02) bola uzavretá 31. decembra 2019 a v krátkej dobe začne hodnotenie projektov. Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva CLTBF01 (bilaterálny fond) - komponent Kultúrne dedičstvo v rámci programu Kultúra  - bola uzavretá dňa 15. októbra 2019. Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva CLTBF02 (bilaterálny fond) - komponent Umenie v rámci programu Kultúra – bola uzavretá dňa 15.novembra 2019.
 
Domáce a rodovo podmienené násilie:
Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom (DGV01) je vyhlásená do 1. februára 2021, pričom sú plánované  4 kolá uzávierok výzvy.  Prvé kolo bolo uzavreté 15. októbra 2019 a správcovi programu bolo doručených 8 žiadostí o projekt vo výške 1 445 616 eur žiadaného projektového grantu. Celková výška alokácie finančných prostriedkov určených na žiadosti o projekt prijatých v rámci výzvy DGV01 bola stanovená na 1 440 000 eur. Dňa 8. januára 2020 sa uskutočnilo zasadnutie výberovej komisie k prvému kolu uzávierky. Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF01) - Podpora organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom bola otvorená do 15. decembra 2020 alebo pokiaľ sa nevyčerpajú všetky prostriedky na túto výzvu, alebo sa nevyčerpajú všetky prostriedky na výzvu DGV01.
 
Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca:
Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC01) bude uzatvorená 31. januára 2020. Výzva schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC02) bude uzatvorená v stredu 15. januára 2020 a Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (GGCBF01) už bola uzavretá 29. novembra 2019;
 
V programeMiestny rozvoj a inklúzia v súčasnosti prebieha príprava príslušných výziev.
 
Úrad vlády SR zorganizoval v uplynulom roku pre všetky 4 programy otváracie konferencie,  ako aj informačné semináre a semináre pre budúce partnerstvá  pre potenciálnych žiadateľov a projektových partnerov, vo viacerých slovenských mestách. V pravidelnom informovaní verejnosti bude úrad pokračovať aj v roku 2020.
 
Úrad vlády SR – odbor grantov EHP a Nórska
www.vlada.gov.sk; www.eeagrants.gov.sk
 
27242