Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády č. 269 z 30. apríla 2020 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie.

Požiadavky na kandidáta

 1. štruktúrovaný životopis,
 2. čestné vyhlásenie o občianstve Slovenskej republiky,
 3. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 4. čestné vyhlásenie o splnení podmienky podľa § 143 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
 5. originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
 6. úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 7. doklady preukazujúce minimálne 5 ročnú prax vo verejnom obstarávaní (najmä: potvrdenie zamestnávateľa, že sa kandidát na člena rady aktívne zaoberal/zaoberá oblasťou verejného obstarávania, čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej praxi, odkazy na realizované verejné obstarávania),
 8. odborný projekt na tému zadanú komisiou, vypracovaný v rozsahu zadanom komisiou,
 9. súhlas kandidáta na člena rady so zverejnením odborného projektu,
 10. súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu,

Spracovanie projektu

na tému „Popíšte 1 rozhodnutie ÚVO alebo Rady ÚVO za ostatných 5 rokov pre podlimitné a 1 rozhodnutie pre nadlimitné zákazky, s ktorými sa odborne nestotožňujete a odôvodnite prečo.

Technické požiadavky k návrhu projektu

rozsah celého projektu: minimálne 10 strán, maximálne 15 strán, formát A4,
písmo: Times New Roman, veľkosť písma - 12, riadkovanie - 1,5.

Hodnotiace kritériá

odborné a osobnostné predpoklady kandidáta 0 - 70 b.
komplexnosť a vecnosť projektu 0 - 30 b.

Doplňujúce informácie

 • počet obsadzovaných miest člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie: 2
 • lehota na doručenie návrhov: do 22. júna 2020 s označením obálky: „Návrh na kandidáta člena Rady ÚVO“ - neotvárať (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu s požiadavkami na kandidáta),
 • adresa na doručovanie návrhov: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.
27697