Výsledok prvej časti hromadného výberového konania z absolventov

12.08.2020

Prvej časti hromadného výberového konania z absolventov, ktorá sa uskutočnila na Úrade vlády SR dňa 28. júla 2020, sa zúčastnilo 25 zo 67 uchádzačov, ktorí boli zaradení do výberového konania po splnení všetkých predpokladov a požiadaviek. Všeobecný test a test zo štátneho jazyka úspešne zvládlo 23 uchádzačov. Výsledok prvej časti hromadného výberového konania je zverejnený na:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/23002

Cieľom prvej časti hromadného výberového konania bol „predvýber“ a evidencia úspešných absolventov v registri pre ich ďalšie možné uplatnenie v štátnej službe. Úspešní uchádzači z prvej časti hromadného výberového konania budú na dva roky zaradení do registra úspešných absolventov a môžu sa hlásiť na druhú časť hromadného výberového konania, ktorú už vyhlasuje konkrétny služobný úrad, napr. ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy.

Tým uchádzačom, ktorí sú evidovaní v registri úspešných absolventov a prihlásili sa do prvej časti hromadného výberového konania v elektronickej podobe s autentifikáciou (použitím eID karty), resp. si zvolili doručovanie písomností do e-mailovej schránky, systém automaticky odošle notifikáciu o vyhlásení druhej časti hromadného výberového konania do elektronickej schránky alebo do e-mailovej schránky,  ak ktorýkoľvek služobný úrad vyhlási druhú časť hromadného výberového konania.

Úspešným uchádzačom, ktorí sa do prvej časti hromadného výberového konania prihlásili v listinnej podobe, odporúča Úrad vlády SR  sledovať stránku: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList, na ktorej sa nachádzajú kompletné informácie o všetkých vyhlásených výberových konaniach na štátnozamestnanecké miesta, prípadne na spomínanej stránke využiť aj možnosť „ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE“ podľa druhu výberového konania.


Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
27830