Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

03.12.2021

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Uchádzači musia okrem formálnych záležitostí vypracovať aj projekt na tému: „Koncepcia rozvoja ochrany osobných údajov v Slovenskej republike“. Lehota na doručenie návrhov je do 7. januára 2022 .

Bližšie informácie o podmienkach prihlásenia: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-uradu-na-ochranu-osobnych-udajov-slovenskej-republiky-2/.

 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky bol zriadený 1. septembra 2002. Úrad je dozorným orgánom, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky a právne záväzných aktov medzinárodného práva v oblasti ochrany osobných údajov fyzických osôb. Svojou činnosťou sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov garantovaných Ústavou Slovenskej republiky.


Predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov.

Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR


29000