> História vlád SR > Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012 > Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014

4. 4 Zahraničná politika

Zahraničná politika Slovenskej republiky bude čitateľná a dôveryhodná, reflektujúca hodnoty vyznávané  Slovenskom  a zdieľané  euroatlantickým  spoločenstvom.  Bude  ctiť  a dodržiavať naše spojenecké záväzky. Ako člen EÚ a NATO sa bude aktívne podieľať na vytváraní  systému  medzinárodných  vzťahov  s centrálnou  úlohou  OSN,  opierajúceho  sa o základné   demokratické   hodnoty,   práva   a slobody,medzinárodné    právo   a efektívny multilateralizmus.    Zahraničná    politika    bude    slúžiť občanom    Slovenskej republiky a ochraňovať    ich    záujmy.    Bude    kreatívna,    aktívne vyhľadávajúca    nové    možnosti, koordinovaná a schopná    presadzovať svoje ciele v spolupráci viacerých aktérov doma i v zahraničí. Bude sa vyznačovať komunikatívnosťou, otvorenosťou a vzájomným dialógom a spoluprácou s občianskou spoločnosťou pri tvorbe a hodnotení zahraničnej politiky.
 

Hodnotová zahraničná politika

Vláda  SR  bude  dôsledne obhajovať záujmy Slovenskej republiky a jej  občanov. Zahraničnopolitický záujem Slovenska bude vláda SR opierať o hodnoty, ako sú právo na život,  osobná  sloboda,  zachovanie  ľudskej  dôstojnosti  a  ďalšie,  tvoriace  demokratický poriadok   základných   ľudských   práv   a slobôd   Slovenska.   Bude   presadzovať   triezve vlastenectvo   a vedomie   európskej   spolupatričnosti.   Odmietne   nacionalizmus,   totalitné ideológie  a etický  relativizmus,  ktorý  oslabuje  úctu  k hodnotám.  Na  multilaterálnych i bilaterálnych  fórach  bude  presadzovať  princípy  pluralitnej  demokracie,  právneho  štátu, dodržiavanie ľudských práv a slobôd a bude bojovať proti prejavom extrémizmu, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu. Bude obmedzovať oficiálne kontakty s krajinami, ktoré hrubo a flagrantne porušujú ľudské práva a slobody vlastných občanov, a naopak,  zvýši podporu a zintenzívni vzťahy s ich občianskou spoločnosťou a aktivistami bojujúcimi za ľudské práva. Vo   vzájomných   vzťahoch medzi   štátmi   bude   ctiť   a rešpektovať   zásady   a normy medzinárodného  práva   a medzinárodno-právne  záväzky  SR.   Dôsledne  bude  odmietať zasahovanie do suverenity Slovenskej republiky vrátane vytvárania inštitucionálnych väzieb medzi cudzím štátom a občanmi Slovenskej republiky bez dohody so Slovenskou republikou alebo praxe prijímania extrateritoriálnych právnych noriem. Bude sa zasadzovať za to, aby pôsobenie a rozhodnutia Rady Európy a Európskeho súdu pre ľudské práva rešpektovali princípy subsidiarity, proporcionality a zároveň sa vyhýbali súdnemu aktivizmu.
 

Dobrosusedské vzťahy, regionálna bezpečnosť a spolupráca

Vláda SR bude svojou vnútornou aj zahraničnou politikou  opierajúcou sa o dobrosusedské vzťahy  a regionálnu  spoluprácu  aktívne  prispievať  k stabilite a rozvoju tredoeurópskeho  regiónu.  Udrží  tradičný  a historicky  sformovaný  nadštandardný  vzťah s Českou republikou, bude rozvíjať vzťahy s Poľskom, ktoré majú pre Slovenskú republiku osobitný  význam   a prekračujú   regionálny   rozmer,   a Rakúskom   najmä   pri   využívaní spoločného potenciálu rastu a regionálneho rozvoja.

Vláda SR osobitne chce zlepšiť vzťahy s Maďarskou republikou. Za základ rozvoja bilaterálnych  vzťahov  s Maďarskou  republikou  považuje  Zmluvu  o dobrom  susedstve a priateľskej spolupráci z roku 1995, ako aj členstvo oboch krajín v EÚ a NATO. V tomto rámci bude hľadať priesečníky spoločných záujmov a presadzovať pozitívnu a perspektívnu agendu vo vzájomných vzťahoch pre dobro občanov oboch štátov.
Bude budovať väčšiu dôveru a zefektívnenie činnosti V4, využívať jej potenciál na budovanie stability v regióne, rast prestíže a váhy jej členských krajín v EÚ. Rozšírený formát V4  plus  zameria  najmä  na  posilňovanie  spolupráce  v prioritných  sektorálnych  otázkach (infraštruktúra, energetika, fondy) a na podporu procesu rozširovania EÚ.

Bezpečná, ekonomicky napredujúca, demokratická a slobodná Ukrajina predstavuje významný prvok celoeurópskej stability. Vláda SR bude naďalej aktívne podporovať integračné   a modernizačné   zámery   Ukrajiny,   približujúce   ju   k priestoru   bezpečnosti a prosperity, v ktorom je Slovenská republika ukotvená. S týmto cieľom bude vláda SR viesť intenzívny dialóg s predstaviteľmi vlády aj občianskej spoločnosti na Ukrajine. Modernizácia Ukrajiny,  zlepšenie  fungovania  jej  vnútorného  trhu  a posilnenie  jej  hospodárskeho rastu môžu vytvoriť aj viac príležitostí pre východ Slovenska.
 

Aktívna európska politika

Vláda SR chce viesť aktívnu európsku politiku odrážajúcu skutočnosť, že Slovensko nielen patrí do EÚ, ale ju aj spoluvytvára. Slovenská republika bude v rámci svojho pôsobenia v EÚ  využívať  nástroje,  ktoré  poskytuje  Lisabonská  zmluva,  na  presadzovanie  svojich záujmov. Bude dôsledne uplatňovať princíp subsidiarity, zvlášť v takých oblastiach, ako sú občianske práva, sociálna politika, vzdelanie a kultúra. Bude presadzovať zásadné posilnenie mechanizmov na úrovni EÚ, najmä Paktu stability a rastu, vrátane sankcií s cieľom dlhodobo stabilizovať verejné financie krajín eurozóny. V oblastiach s rozhodovaním kvalifikovanou väčšinou  bude  Slovensko  hľadať  vhodné  riešenia  v spolupráci  s krajinami  s obdobnými záujmami. Bude využívať princíp jednomyseľnosti v rozhodnutiach EÚ, ktorý je základom spolupráce na báze dôvery a rovnosti medzi krajinami, v oblasti priamych daní, trestného práva, rodinnej politiky, zahraničnej politiky a obrany. Bude monitorovať všetky legislatívne, ako aj nelegislatívne návrhy Európskej komisie tak, aby NR SR vedela využiť práva, ktoré jej vyplývajú z Lisabonskej zmluvy.

Stratégiu Európa 2020 a z nej vyplývajúce iniciatívy vláda SR vníma ako spoločný nástroj na presadzovanie reforiem v rámci EÚ, ktoré sú nevyhnutné z krátkodobého hľadiska na  podporu  prekonania krízy,  zo  strednodobého  hľadiska  na  dosahovanie  udržateľného a zdravého ekonomického rastu v EÚ, ako aj posilnenie Únie v procese globalizácie.

V rokovaniach o rozpočte po roku 2013 (viacročný finančný rámec) sa vláda SR bude snažiť o dosiahnutie optimálnej rozpočtovej pozície. Dôraz bude klásť predovšetkým na zachovanie  čo  najväčšieho  podielu  politiky súdržnosti  na  výdavkoch  rozpočtu  EÚ  a  na presmerovanie výdavkov rozpočtu EÚ na oblasti s vyššou pridanou hodnotou (zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ, vzdelávanie, výskum a inovácie). Vláda SR podporí kroky smerujúce k posilňovaniu energetickej bezpečnosti EÚ, ktorá je pre SR kľúčovou otázkou jej domácej prosperity a bezpečnosti.

Vláda SR sa bude podieľať na cieľoch EÚ v oblasti znižovania emisií, posilňovania obnoviteľných zdrojov, zvyšovania energetickej efektívnosti. Bude presadzovať politiky a nástroje, ktoré zabezpečia nákladovú efektívnosť pri  implementácii  týchto cieľov a budú minimalizovať negatívne účinky na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.

Vláda  SR  bude  podporovať  pokračovanie  rozšírenia  Európskej  únie.  Očakáva zrýchlené prístupové rozhovory Islandu s EÚ a skoré ukončenie prístupových rozhovorov s Chorvátskom.  Aktívne  bude  pomáhať  v procese  integrácie  štátov  západného  Balkánu odovzdávaním svojich skúseností z európskej integrácie a uplatňovania vnútorných reforiem. Podporí  rozvoj  spolupráce  v  rámci  Východného  partnerstva  a  ponúknutie  konkrétnej integračnej    perspektívy    pre    Ukrajinu.    Slovenská    zahraničná    politika    bude    aktívne spoluvytvárať   Východné   partnerstvo   a politiky   Európskej   únie   voči   postsovietskemu priestoru.
 

Garancie bezpečnosti, transatlantické vzťahy, vzťahy s USA

NATO je hlavným garantom bezpečnosti Slovenskej republiky. Vláda SR sa bude usilovať o posilňovanie spojeneckých väzieb v rámci organizácie a o jej úspešnú transformáciu  tak,  aby  bola  schopná  reagovať  na  nové  výzvy  a  hrozby.  Bude  aktívna
v otázkach boja proti terorizmu a nešírenia zbraní hromadného ničenia tak na pôde OSN, ako aj v rámci inštitúcií a orgánov EÚ, NATO a OBSE. Bude presadzovať prevenciu a posilnenie globálnej, európskej a regionálnej bezpečnosti. Podporí užšiu vzájomnú spoluprácu NATO a EÚ tak, aby sa v maximálnej miere využili silné stránky oboch zoskupení pre rozvoj mieru, stability, bezpečnosti a prosperity v Európe a vo svete.

Vláda SR bude posilňovať transatlantickú väzbu vo všetkých jej aspektoch. Okrem oblasti bezpečnosti sa v bilaterálnych vzťahoch s USA zameria najmä na rozvoj ekonomickej spolupráce a spolupráce v oblasti vedy a rozvoja v záujme vytvárať lepšie podmienky pre ekonomický rast Slovenska a rozvoj vedomostnej spoločnosti.
 

Rusko, štáty východnej Európy, Strednej Ázie a južného Kaukazu

Vláda SR má záujem na dobrých politických, hospodárskych a kultúrnych vzťahoch s Ruskom.  Ich  hĺbku  budú  určovať  hodnoty,  ktoré  vyznáva,  a jasne  definovaný  záujem Slovenska. V bilaterálnej oblasti sa bude snažiť o pragmatický rozvoj vzájomne výhodných ekonomických vzťahov, prehlbovanie kultúrnych stykov a vzájomného poznania. Slovensko je prirodzene zainteresované na modernom, pluralitnom, demokratickom Rusku rešpektujúcom  slobodu  jednotlivca  a bude  ho  na  tejto  ceste  podporovať  bilaterálne  aj prostredníctvom EÚ, NATO a ďalších medzinárodných organizácií. Bude podporovať silné a transparentné  vzťahy  EÚ   s Ruskom   (vrátane  energetiky)  a podporí  členstvo   Ruska vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Vo vzťahu k ostatným štátom bude klásť dôraz na ekonomickú spoluprácu, demokratický rozvoj, podporu ich nezávislosti, budovanie štátnych kapacít  a zabezpečovanie  regionálnej  spolupráce  s využitím  transformačných  skúseností Slovenska.
 

Ekonomická politika v zahraničí

Zahraničná politika bude napomáhať zvyšovanie hospodárskeho rastu, prílev zahraničných investícií a tvorbu nových pracovných miest. Vláda SR preto vytvorí funkčný model  jednotného  riadenia  zahraničnej  služby  s cieľom  maximálne  efektívneho  využitia kapacít siete slovenských zastupiteľských úradov vrátane plnej integrácie OBEO do štruktúry MZV SR. Geografické rozloženie zastúpení bude zodpovedať hlavným ekonomickým záujmom Slovenska.
 

Rozvojová pomoc

Slovenská republika sa ako člen EÚ a OECD hlási k princípu medzinárodnej solidarity s chudobnými a menej rozvinutými krajinami sveta. Rozvojová pomoc vyjadruje charakter a schopnosti  Slovenska  i jeho  občanov  pomáhať  iným.  V  súlade  s európskymi  princípmi a našimi  záujmami  sa  vláda  SR  bude  usilovať,  aby  oficiálna  rozvojová  pomoc  bola transparentnejšia  a účinnejšia.  Zabezpečí,  aby  dôsledne  vychádzala  zo  znalosti potrieb cieľových krajín i medzinárodného donorského prostredia a aby mohla flexibilne reagovať na aktuálne globálne výzvy a súčasne si udržať pragmatický rozmer (využitie transformačných skúseností SR). V bilaterálnom programe zníži počet cieľových krajín, zlepší programové riadenie, zavedie systém nezávislého monitoringu a vyhodnocovania úspešnosti projektov. Bude lepšie komunikovať dosiahnuté výsledky domácej i medzinárodnej verejnosti.   Bude viesť dialóg s mimovládnymi organizáciami a hľadať synergie s relevantnými medzinárodnými aktérmi. Podporí rozvojové vzdelávanie na školách a výchovu mladých ľudí vo vedomí solidarity a spolupatričnosti.


Pomoc a služby občanom v zahraničí, krajania

Občania  Slovenskej  republiky,  ktorí  sa  ocitnú  v zahraničí  v núdzi,  majú  právo požiadať svoju    vlasť o pomoc.    Vláda SR sa  postará, aby pomoc občanom Slovenskej republiky na  ochranu  ich  záujmov  a práv  bola  kvalitná,  kvalifikovaná, rýchla,  efektívna a dostupná.  V krajinách,  kde  neexistuje  zastúpenie Slovenskej  republiky,  sa  dohodne  na zastupovaní  našich  občanov  s  našimi  najbližšími partnermi.  Zlepší  služby  slovenským  občanom dlhodobo pracujúcim alebo študujúcim v zahraničí, predovšetkým zrýchlením a zjednodušením matričných a iných administratívnych úkonov.

Vláda SR si praje, aby občania mohli byť na svoju vlasť v zahraničí hrdí. Vytvorí funkčný mechanizmus koordinovanej globálnej prezentácie Slovenska. Do procesu tvorby prezentačnej identity Slovenska prizve širšiu expertnú komunitu a bude spolupracovať s akademickým i podnikateľským sektorom.

Bude  posilňovať rozvoj  krajanských  komunít  v zahraničí  a dbať  o zachovanie a rozvoj ich kultúrnej identity a spätosti so Slovenskom.
 

Nové výzvy

Pri  rýchlej  dynamike  zmien  v bezpečnostnom  prostredí  bude  vláda  SR  venovať zvýšenú pozornosť globálnym výzvam, ktoré môžu mať priamy dosah na SR (klimatické zmeny,  chudoba,  zdroje  pitnej  vody,  migrácia,  zlyhávajúce  štáty,  kybernetické  útoky). V týchto otázkach sa bude aktívne zapájať do tvorby politiky EÚ a NATO, aby ich pozície na globálnej scéne odrážali aj dlhodobé záujmy Slovenskej republiky a jej občanov. Sformuluje čitateľný a vyvážený záujem Slovenskej republiky v otázke klimatických zmien. Podporuje vytvorenie  štruktúr  krízového  manažmentu  a preventívnej  diplomacie  v rámci  Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Pri nedávnom náraste kybernetických útokov v našom okolí sa zasadí o posilnenie kapacít kybernetickej obrany v rámci strategického plánovania NATO.
 

Otvorenosť a verejná kontrola zahraničnej politiky

Aby mohla    zahraničná    politika    lepšie slúžiť    občanom, musí byť efektívna, ekonomická a legitímna. Vláda SR bude klásť dôraz na strategické plánovanie
zahraničnej politiky. Širšie zmeny v zahraničnopolitickom prostredí si vyžadujú slovenského diplomata   schopného   flexibilne   spolupracovať   pri   presadzovaní   záujmov   Slovenskej republiky s domácimi a zahraničnými partnermi, uplatniteľného v európskej diplomatickej službe.   Kvalifikovanosť   a profesionalita   pracovníkov   MZV   SR   povedie   k zvýšeniu efektívnosti zahraničnej  služby.  Vláda  SR  prehodnotí  sieť  zastupiteľských  úradov,  aby zabezpečila ochranu  záujmov  a práv  Slovenskej  republiky  a jej  občanov  pri  lepšom  zhodnotení verejných    financií.    Nadviaže    na    základy    programového    rozpočtovania a projektového riadenia. Prehodnotí efektívnosť a právnu formu Správy    služieb diplomatickému zboru.

Zvýši legitimitu tvorby a výkonu zahraničnej o zahraničnej politiky. Bude viesť aktívnu diskusiu politike  s občianskou  spoločnosťou. Interakcia  s ňou  bude  založená  na komunikácii, koordinácii a kooperácii. Zlepší systém ministerského vzdelávania, aby jeho výsledkom bola vyššia kvalita zamestnancov  MZV  SR   a   ich   silnejšia  angažovanosť  v   príprave  domácich  kapacít v zahraničnej politike. V súlade s cieľmi zahraničnej politiky podporí projektové prepojenia slovenských a zahraničných univerzít, výskumných centier, akademických inštitúcií a iných neštátnych organizácií.
245