Adresár inštitúcií

KANCELÁRIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa: Štefánikova 2, P.O.Box 128, 810 00 Bratislava 1
Telefón: 02/ 57 888 127
E-mail: informacie@prezident.sk
Web: http://www.prezident.sk/

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa: Nám. A. Dubčeka, 812 80 Bratislava 1
Telefón: 02 / 5972 1111
E-mail: info@nrsr.sk
Web: http://www.nrsr.sk/

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa: Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Telefón: 02/ 209 25 111
Telefón 2: Fax: 02/ 5249 7595
E-mail: info@vlada.gov.sk
Web: http://www.vlada.gov.sk/

FINANČNÁ SPRÁVA

Adresa: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Mierová 23, 815 11 Bratislava

Telefón: +421 (48) 4369117, 217
Telefón 2: +421 (2) 4827 3162
E-mail: podnet@financnasprava.sk
Web: http://www.financnasprava.sk/

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR

Adresa: Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1
Telefón: 02 / 208 37 505
Telefón 2: 02 / 5953 2505
E-mail: gpsr@genpro.gov.sk
Web: http://www.genpro.gov.sk/

INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY

Adresa: Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava
Telefón: 02/ 204 42 401
E-mail: ivpr@ivpr.gov.sk
Web: http://www.ceit.sk/IVPR/

KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

Adresa: Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35
811 09 Bratislava – Staré Mesto

Telefón: 02/323 63 701
Telefón 2: 02/232 63 702
Fax: 02 /323 63 703
E-mail: sekretariat@vop.gov.sk
Web: https://vop.gov.sk/

MINISTERSTVO CESTOVNÉHO RUCHU A ŠPORTU SR

Adresa: Námestie slobody č. 6
811 06 Bratislava

Web: https://www.mincrs.sk

MINISTERSTVO DOPRAVY SR

Adresa: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 1
Telefón: 02 / 5949 4111
Fax: 02/ 5249 4794
E-mail: obcan@mindop.sk
Web: https://www.mindop.sk/

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

Adresa: Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava 15
Telefón: 02/ 5958 1111-2
Telefón 2: Fax: 02/5958 3048
E-mail: info@mfsr.sk
Web: http://www.finance.gov.sk/

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Adresa: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
Telefón: 02/ 4854 1111, 02/ 4333 4000
Fax: 02/ 4333 7827, 02/ 4333 8604
E-mail: info@economy.gov.sk
Web: http://www.economy.gov.sk/

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SR

Adresa: Pribinova 25
811 09 Bratislava
E-mail: vicepremierka@mirri.gov.sk
Web: https://www.mirri.gov.sk

MINISTERSTVO KULTÚRY SR

Adresa: Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Telefón: 02/20482 111
Fax: 02 / 20482 271
E-mail: mksr@culture.gov.sk
Web: http://www.culture.gov.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR

Adresa: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Telefón: 02 / 44 25 03 20
Fax: 02 / 442 532 42
E-mail: info@mod.gov.sk
Web: http://www.mosr.sk/

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR

Adresa: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5926 6111
Telefón 2: Fax: 02/ 59 266 311
E-mail: tlacove@land.gov.sk
Web: http://www.mpsr.sk/

MINISTERSTVO PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY SR

Adresa: Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5975 1111
Web: http://www.employment.gov.sk/

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VÝSKUMU, VÝVOJA A MLÁDEŽE SR

Adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5937 4111
E-mail: info@minedu.sk
Web: http://www.minedu.sk/

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR

Adresa: Župné nám. 13, 813 11 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5935 3111
Telefón 2: Fax: 02/ 5441 5952
E-mail: tlacove@justice.sk
Web: http://www.justice.gov.sk/

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5094 1111
Telefón 2: Fax: 02/5094 4397
E-mail: tokmv@minv.sk
Web: http://www.minv.sk/

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR

Adresa: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Telefón: 02/ 5978 1111
Telefón 2: Fax: 02/ 5978 2213
E-mail: info@mzv.sk
Web: http://www.foreign.gov.sk/

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Adresa: Limbova 2, P.O.Box 52, 837 52 Bratislava 37
Telefón: 02/ 5937 3111
Telefón 2: Fax: 02/ 547 77 983
E-mail: office@health.gov.sk
Web: http://www.health.gov.sk/

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Adresa: Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
Telefón: 02/5956 1111
Telefón 2: 02/ 5956 2222 Fax: 02/ 5956 2222
E-mail: info@enviro.gov.sk
Web: http://www.enviro.gov.sk/

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR

Adresa: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Telefón: 02/ 55 42 30 69
Telefón 2: 02/ 55 42 46 28 fax: 02/ 55 42 30 05
E-mail: info@nku.gov.sk
Web: http://www.nku.gov.sk/

NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa: Župné námestie č. 13, 814 90 Bratislava
Telefón: 02/ 59353 111
Telefón 2: 02/ 54411 535
Web: http://www.nsud.sk

NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIEŤOVÉ A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

Adresa: Kollárova 8, 917 02 Trnava

Detašované pracovisko:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
BC Omnipolis
Trnavská cesta 100/II, 821 01 BRATISLAVA
Telefón: 02/ 3278 0700
Fax: 02/ 3278 0799
E-mail: info@nases.gov.sk
Web: http://www.nases.gov.sk

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Adresa: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Telefón: 02/5787 1111
Telefón 2: 02/5865 1111 Fax: 02/5787 1100
E-mail: info@nbs.sk
Web: http://www.nbs.sk/

NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD

Adresa: Budatínska 30, 851 06 Bratislava
Telefón: 02 / 6869 1111
Fax: 02 / 6869 1700
E-mail: podatelna@nbu.gov.sk
Web: http://www.nbu.gov.sk

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Adresa: Masarykova 10, P.O.BOX C3, Košice 041 33
Telefón: 055/ 7979902
Telefón 2: Fax: 055/ 7979904
E-mail: nip@nip.sk
Web: http://www.safework.gov.sk/

PAMIATKOVÝ ÚRAD SR

Adresa: Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava
Telefón: 02/5477 4444
Telefón 2: 02/5477 5844
E-mail: info@pamiatky.gov.sk
Web: http://www.pamiatky.sk/

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR

Adresa: Drieňová 24, 826 03 Bratislava
Telefón: 02/22 12 21 10
Telefón 2: Fax: 02/ 43 33 35 72
E-mail: pmusr@antimon.gov.sk
Web: http://www.antimon.gov.sk/

SLOVENSKÉ DOKUMENTAČNÉ A INFORMAČNÉ STREDISKO SOCIÁLNEJ OCHRANY

Adresa: Špitálska 6, 812 41 Bratislava
Telefón: 02 / 5975 2617-9
Telefón 2: Fax: 02 / 529 66 633
E-mail: disso@sspr.gov.sk

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV

Adresa: Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
Telefón: 02/ 60294 111, 600
Telefón 2: Fax: 02/ 65429 592
Web: http://www.smu.gov.sk/

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Adresa: Ul. 29. augusta č. 8 a 10
813 63 Bratislava 1
Web: http://www.socpoist.sk/kontakty--zsy/48002s

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR

Adresa: Pražská 29, 812 63 Bratislava
Telefón: 02/ 57278201
E-mail: info@reserves.gov.sk
Web: http://www.reserves.gov.sk/

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR

Adresa: Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
Telefón: +421 2 50236 222
E-mail: info@statistics.sk
Web: http://www.statistics.sk/

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

Adresa: Chlumeckého 2, P.O.BOX 57, 820 12 Bratislava 212
Telefón: 02/2081 6040
E-mail: ugkksr@geodesy.gov.sk
Web: http://www.geodesy.gov.sk/

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa: Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov
Telefón: 02/58 221 111
Telefón 2: Fax: 02/58 221 166
E-mail: info@ujd.gov.sk
Web: http://www.ujd.gov.sk/

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR

Adresa: Hraničná 12
820 07 Bratislava
Telefón: 02/ 323 13 214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Web: http://www.dataprotection.gov.sk/

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR

Adresa: Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 / 52496 847, 52498 030
Telefón 2: Fax: 02 / 52491 050
Web: http://www.unms.sk/

ÚRAD PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A POŠTOVÝCH SLUŽIEB

Adresa: Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24
Telefón: 02/57 881 101
E-mail: secretary@teleoff.gov.sk
Web: http://www.teleoff.gov.sk/

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Adresa: Tomášikova 28C
821 01 Bratislava 3
Telefón: 02/ 5810 0411
Telefón 2: Fax: 02/ 5810 0479
Web: http://www.urso.gov.sk/

ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

Adresa: Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Telefón: 02 / 57 20 05 11
Telefón 2: Fax: 02 / 57 20 05 55
E-mail: uszz@uszz.gov.sk
Web: http://www.uszz.sk/

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Adresa: Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Telefón: 02 / 50264 111
Telefón 2: Fax: 02 / 52 96 61 63
E-mail: info@uvo.gov.sk
Web: http://www.uvo.gov.sk

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR

Adresa: Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4
Telefón: 048/ 4300111
E-mail: infocentrum@indprop.gov.sk
Web: http://www.indprop.gov.sk/

ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA

Adresa: Námestie SNP 28, P.O.Box 239, 810 00 Bratislava 1
Telefón: 02 / 593 003 11
Telefón 2: Fax: 02/ 593 003 91
E-mail: info@upn.gov.sk
Web: http://www.upn.gov.sk/

ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa: Hlavná 110, Košice 042 65
Telefón: 055 / 7207211
Telefón 2: 055 / 6227633
E-mail: info@concourt.sk
Web: https://www.ustavnysud.sk
46

Dátum poslednej aktualizácie: 07.11.2016