Aj Slovenská republika pomáha Srbom bojovať proti podvodom v EÚ

23.07.2015

Zástupcovia Úradu vlády SR, sekcie kontroly a prevencie korupcie a odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) sa v dňoch 17.6. – 19.06.2015  zúčastnili na pozvanie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) „2015 AFCOS Seminára“, ktorý sa konal v srbskom Belehrade. Seminár bol zameraný na výmenu skúseností medzi členskými štátmi EÚ (Slovensko, Malta, Poľsko, Dánsko a Holandsko) a kandidátskymi krajinami (Albánsko, FYROM, Srbsko, Turecko a Čierna Hora)či potenciálnymi kandidátskymi krajinami (Bosna a Hercegovina,  Kosovo) v boji proti podvodom pri čerpaní európskych finančných prostriedkov.
 
Zástupcovia štátu prezentovali skúsenosti pri tvorbe Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, pretože vypracovanie národnej stratégie pre boj proti podvodom je v súčasnosti pre kandidátske krajiny jednou z požiadaviek, ktoré vyplývajú z Acquis, kapitoly 32 Finančná kontrola. Slovenská republika bola jednou z prvých krajín a je jednou z mála krajín EÚ, ktorá má vypracovanú národnú stratégiu ochrany finančných záujmov EÚ.
 
Prezentácia Slovenskej národnej stratégie ochrany finančných záujmov sa stretla s  pozitívnym ohlasom, či už zo strany členských štátov, kandidátskych krajín ako aj predstaviteľov OLAF-u. Partnerov zaujal nastavený systém spolupráce v rámci slovenského AFCOS-u, a tiež spolupráca Úradu vlády SR so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na príprave aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti a pri zapracovávaní problematiky ochrany finančných záujmov EÚ a prevencie korupcie do učebných osnov pre žiakov základných a stredných škôl.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Aj Slovenská republika pomáha Srbom bojovať proti podvodom v EÚ

Späť na fotogalériu
 

18341