Aj štátny úradník chce byť vnímaný verejnosťou ako človek, ktorý poskytuje kvalitnú službu a napĺňa očakávania občanov

18.12.2018

Generálna    tajomníčka    služobného   úradu    Úradu  vlády  SR Tatiana Janečková  sa zúčastnila na panelovej diskusii s názvom "Ako zlepšiť kvalitu slovenských úradníkov", ktorú zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Transparency International Slovensko v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave.

Vo svojom vystúpení uviedla štyri národné strategické dokumenty a národné projekty, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu a profesionalitu štátnych zamestnancov. Ide o Národný program kvality na roky 2011 - 2017, v ktorom sa zakotvilo celonárodné úsilie budovať a zlepšovať systém kvality v inštitúciách verejného sektora. Úrad vlády SR v rámci tohto programu kvality, bude prostredníctvom projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva a kvality v organizáciách verejnej správy“ implementovať  systém manažérstva kvality CAF a ISO 37001:2016. Aplikáciou ISO normy 37001:2016 bude zavedený  systém manažérstva protikorupčných opatrení, pričom Úrad vlády SR patrí medzi 5 subjektov, ktoré budú mať snahu získať  certifikát. Systém pomôže organizáciám pri zisťovaní, ale najmä odhaľovaní a zamedzovaní korupčného správania sa vo verejných inštitúciách.
 
Ďalším prvkom v profesionalizácii štátnej správy je projekt na posilnenie súčasných/existujúcich  a budovanie nových analytických kapacít, financovaný z  OP Efektívna verejná správa. Na Úrade vlády SR je etablovaný  Inštitút pre stratégie a analýzy a Implementačná jednotka, ktorá okrem iného,  kontroluje súlad implementácie krokov a opatrení štátu s cieľmi vyplývajúcimi z programového vyhlásenia vlády SR.
 
Kľúčovým dokumentom pre skvalitnenie štátnej služby je „Stratégia riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020“, ktorá na základe analýzy stavu štátnej služby priniesla konkrétne kroky k jej skvalitneniu a  k eliminácii politického vplyvu v štátnych inštitúciách. Vznikla Rada pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný orgán, ktorý dbá na ochranu princípov štátnej služby. Sekcia štátnej a verejnej služby plní úlohy  Metodicko analytickej jednotky pre riadenie ľudského kapitálu,  ktorá vďaka svojej metodickej činnosti zabezpečuje jednotnú aplikáciu zákona o štátnej službe.
 
V neposlednom rade je pri Úrade vlády SR zriadené aj „Centrum vzdelávania a hodnotenia“ , ktoré eviduje veľký záujem o profesionálne kurzy pre štátnych zamestnancov. Centrum realizuje kurzy ako napríklad Mentoring, Riadený výberový rozhovor, Základné manažérske zručnosti a Vedenie hodnotiaceho rozhovoru, Komunikačné zručnosti, Moderné prístupy k vedeniu ľudí a tímov, Efektívne riadenie tímu, Koučovací rozhovor v práci manažéra a Časový manažment.
 
Uchádzači o zamestnanie v štátnej službe majú od nadobudnutia účinnosti nového zákona o štátnej službe, t. j. od 1. júna 2017 k dispozícii jednotný prístup ku všetkým voľným pracovným pozíciám a výberovým konaniam na portále Slovensko.sk.
 
"Kvalitu verejnej služby posudzujem nielen ako schopnosť plniť požiadavky občanov, ale aj ako snahu organizácie či inštitúcie robiť správne veci správnym spôsobom s vnímaním sociálnej zodpovednosti pri dodržiavaní zákonov a komplexnej snahe o zlepšovanie v záujme celej spoločnosti, a to v súlade s integritou. Integritu vnímam ako čestný výkon štátnej služby, ako dôsledný súlad konania so spoločnými etickými hodnotami a zásadami s cieľom podporovať a uprednostňovať verejný záujem," povedala počas panelovej diskusie Tatiana Janečková.
 
Uviedla tiež ďalšie opatrenia, ktoré sa plánujú zrealizovať v nasledujúcom období:
 
- vytvorenie ďalších registrov (registra štátnozamestnaneckých mies a registra štátnych zamestnancov) Centrálneho informačného systému štátnej služby ako databázy, ktorá bude disponovať všetkými údajmi napríklad o štátnozamestnaneckých miestach, dĺžky ich pôsobenia v štátnej službe, zaradenia do platových tried, požiadavky na dané mesto a pod. Systém napomôže lepšej koordinácii a plánovaniu ľudských zdrojov štátnej služby  a v neposlednom rade bude nástrojom na riadenie ľudského kapitálu v štátnej službe a prijímanie opatrení:
 
- vytvorenie „Koncepcie odmeňovania a líderstva v štátnej službe“  v spolupráci s kľúčovými ministerstvami,  aktuálne je vytvorený pracovný tím, ktorého úlohou bude nastaviť parametre aj vďaka už existujúcim „dobrým príkladom“ v zahraničí,

-  „Etický kódex štátneho zamestnanca“; jeho návrh vypracováva  Rada pre štátnu službu a v zmysle zákona o štátnej službe ho bude vydávať  Úrad vlády SR.
 
"Politici považujú štátnu správu ako istý nástroj na splnenie svojich cieľov. Ak niekto vyhrá demokratické voľby, má právo realizovať svoje plány, svoj program. V štátnej službe je ale potrebné nastaviť také inštitúty, aby štátna služby bola otvorená, transparentná a čestná. A o to sa už mnohými zavedenými opatreniami či inštitútmi, na Úrade vlády SR niekoľko rokov snažíme," skonštatovala Tatiana Janečková.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
26027