Akčný plán pre kybernetickej bezpečnosť počíta s aktívnou účasťou úradu vlády a NASES

03.03.2016

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom včerajšom zasadnutí Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. Materiál nadväzuje na Koncepciu kybernetickej bezpečnosti na roky 2015-2020, ktorá  vznikla na základe spolupráce Národného bezpečnostného úradu, Úradu vlády SR a  Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).
 
Akčný plán uvádza návrh úloh, spôsob ich realizácie, určuje zodpovedný orgán (prípadne súčinnostný orgán), ako aj časové obdobie realizácie úloh. Jednou zo zásadných úloh Úradu vlády SR a NASESu bude zriadiť Národný portál pre kybernetickú bezpečnosť ako súčasť Ústredného   portálu verejnej správy a  vytvoriť a implementovať systém včasného varovania a reakcie na incidenty.
 
Schválením Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 urobila vláda SR zásadný krok pri zabezpečení primeranej ochrany kybernetického priestoru štátu pred potenciálnymi hrozbami, ktoré môžu spôsobiť Slovenskej republike významné alebo nenahraditeľné škody. Viac na: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-197723?prefixFile=m_
 
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
www.nases.gov.sk
 
20242