Ako si vybrať perspektívnu školu - inovatívna metodika vzíde z workshopu v Košiciach

11.04.2016

Firmy, potenciálni zamestnávatelia, a školy sa opäť spoja v úsilí zlepšiť schopnosť výberu perspektívneho študijného odboru a pripravenosti študentov stredných škôl pre prax! Štátny inštitút odborného vzdelávania  pripravuje v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce podporeného z programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, trojdňový informačný seminár pre odbornú verejnosť z oblasti vzdelávania, zástupcov ZŠ a SŠ, ako aj zástupcov regionálnych zamestnávateľov. Seminár s názvom Aktívny a inovatívny rozvoj spolupráce medzi subjektmi odborného vzdelávania a prípravy – zamestnávateľ, stredná odborná škola so základnou školou prostredníctvom kariérového poradenstva a profesijnej orientácie v spojení s praktickými ukážkami sa uskutoční od stredy 13.apríla 2016 do piatku 15.apríla 2016 v hoteli Bankov v Košiciach.  Jeho hlavným cieľom je vypracovať inovatívnu metodiku systémovej spolupráce vzdelávacích inštitúcií, teda základných a stredných škôl, s regionálnymi zamestnávateľmi v prospech študentov a ich lepšieho umiestnenia na trhu práce.  Projekt je v súlade s Národným programom reforiem, schváleným vládou SR. Partnerom projektu je švajčiarsky inštitút EHB - Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung, ktorý je zodpovedný za vzdelávanie a spoluprácu všetkých článkov podieľajúcich sa na odbornom vzdelávaní a príprave vo Švajčiarsku,  zabezpečuje výskumnú a projekčnú činnosť, podieľa sa na tvorbe vzdelávacích nariadení, rámcových učebných plánov a pod.
 
Kompletný projekt, ktorý je podporený grantom vo výške viac ako 4 milióny eur, sa začal realizovať už v roku 2012  , priniesol okrem iného aj tieto výsledky:
 
-  bolo vypracovaných 6 štátnych vzdelávacích programov pre študijné odbory Elektrotechnika, Technická a aplikovaná chémia, Potravinárstvo, Stavebníctvo, geodézia a kartografia, Ekonomika, organizácia, obchod a služby a Technická chémia silikátov, ďalej 3 nové normatívy  pre odbory Stavebná výroba, Biotechnológia a farmatológia, Technik sklárskej výroby a 3 inovované normatívy  pre odbory Kaderník, Cukrár pekár a Mechanik elektrotechnik);

-  230 žiakov v 10 SOŠ je zapojených do testovania inovovaných školských vzdelávacích programov, s 50 základnými školami bola nadviazaná úzka spolupráca v príprave žiakov pre odborné vzdelávanie, podobne tak s hlavnými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy;

-   10 zamestnávateľov zapojených do praktických foriem vyučovania a do procesu ukončovania štúdia na SOŠ;

-      uskutočnený prieskum Najlepšia stredná odborná škola, vypracovaný na základe dopytu zamestnávateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska.
 
Úrad vlády SR – odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
www.swiss-contribution.sk
 
Štátny inštitút odborného vzdelávania – www.siov.sk
20360