Akreditačná komisia

Tajomníčka: RNDr. Mária Holická
Sídlo: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Tel.: 02/5937 4240, 0908 949 057
E-mail: maria.holicka@minedu.sk
www.akredkom.sk