Aktivity splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny majú širokospektrálny rozmer

15.11.2016


László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na dnešnej tlačovej konferencii prezentoval a zhodnotil výsledky práce úradu splnomocnenca za obdobie od jeho vymenovania. Zároveň informoval o najdôležitejších krokoch v oblasti práv a postavenia národnostných menšín v Slovenskej republike. K nim nepochybne patrí prijatie Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 vládou SR v októbri tohto roku. Schválenie akčného plánu je dobrou správou pre národnostné menšiny, keďže ide o prvý materiál, ktorý tak koncepčne, ako aj na úrovni konkrétnych opatrení, vytvára priestor pre prierezovú a širokospektrálnu implementáciu vládnej politiky vo vzťahu k národnostným menšinám.

Úrad splnomocnenca počas prípravy Správy o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 -2016 uskutočnil tiež rozsiahly dotazníkový prieskum povinných subjektov, ktorý bol v porovnaní s prieskumom uskutočneným za roky 2013 - 2014 rozšírený o počet oslovených relevantných subjektov, ako aj o množstvo zmapovaných oblastí a situácií, v ktorých sa za podmienok stanovených zákonom používajú jazyky národnostných menšín. Jeho cieľom je predovšetkým poskytnúť komplexný a zároveň detailný obraz o aktuálnom stave používania jazykov národnostných menšín na Slovensku. Výsledky získané z prieskumu budú zverejnené po ich dôslednej analýze.

László Bukovszky informoval aj o Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2017, ktorá bude dnešným dňom zverejnená na stránke Úradu vlady SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny: www.narodnostnemensiny.gov.sk . O podporu štátu v celkovej výške 4 500 000 Eur sa môžu uchádzať, občianske združenia, nadácie, registrované cirkvi, obce a mestá, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obcí a pod.

Oproti minulému roku sa podmienky poskytovania dotácii výrazne nemenili, no v snahe vyjsť v ústrety žiadateľom úrad splnomocnenca mnohé pripomienky a požiadavky zo strany národnostných organizácií a členov výboru do výzvy zapracoval. Tieto prinesú so sebou viacero pozitívnych zmien, ktoré budú pre žiadateľov prínosné najmä v podobe zníženej administratívnej záťaže pre žiadateľov a prijímateľov dotácie. Žiadosti je možné podávať do 16. januára 2017 prostredníctvom elektronického dotačného systému a poštou na adresu úradu vlády.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
21444