Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov
2016 - 2020

Cieľom premysleného, cieľavedomého a komplexného pôsobenie výkonnej moci, ktorú predstavuje vláda,  je kvalitný a bezpečný život občanov Slovenskej republiky. To sa dosahuje harmonizáciou pôsobenia  jednotlivých politík, za ktoré predovšetkým nesú zákonnú zodpovednosť jednotlivé ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy. Sú však politiky, ktoré sú aj súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR, kde kvalitný výstup pre občana je súhrou vecného, časového a zdrojového zabezpečenia čiastkových politík jednotlivých rezortov so zapojením, angažovanosťou a motiváciou samospráv, podnikateľského sektora a občianskych združení. Vytvorenie zladenosti čiastkových politík je kľúčovou úlohou vlády ako celku. Vyžaduje si to synergické pôsobenie, ktoré vytvára ucelenú politiku znamenajúcu pokrok pre občanov Slovenskej republiky. Charakteristikou týchto politík je  prierez radom podporných politík v čase a priestore. Len ich zladenosť, zosúladenie s cieľmi  jednotlivých postupových etáp a krokov môže  znamenať zásadný zvrat v neuralgických bodoch rozvoja spoločnosti v Slovenskej republiky. Za jednu z politík, ktoré sú súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR a má prierezový charakter, vláda  považuje Politiku boja proti korupcii.

Vláda si uvedomuje, žekorupcia predstavuje závažný  spoločenský a ekonomický problém, ktorý ovplyvňuje tak kvalitu života občanov, ako aj kvalitu hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky. Zužovanie priestoru pre korupčné konanie vo všetkých oblastiach verejnej správy si bude vyžadovať nielen prijatie ďalších legislatívnych opatrení, ale aj ich dôsledné uplatňovanie v praxi. V prierezovej politike boja proti korupcii bude kľúčovou súhra zákonodarnej, výkonnej aj súdnej moci pri presadzovaní nulovej tolerancie ku korupčnému správaniu a schopnosť verejných funkcionárov ísť v tomto úsilí príkladom všetkým občanom Slovenskej republiky.
 
Z protikorupčného programu vlády bude dôležité najmä začlenenie iniciatívy „Rule of Law“ do vládneho programu, prijatie účinného protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje a zavedenie protikorupčnej doložky pri návrhoch zákonov. Plán bude v praxi uplatňovaný na všetkých úrovniach spoločnosti, nielen vo verejnom živote. Súvisí to s vyžadovaním dodržiavania zákonných noriem  v spoločnosti, vymáhateľnosti práva.

Zvýšenie  úrovne  koordinačných  funkcií vlády musí  viesť  k  tomu,  aby  sa boj  proti korupcii viedol dostatočne razantne a najmä dôsledne.


Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020, časť Politika boja proti korupcii  

Archív: „Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2012 – 2016“