Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Aktualizácia Modelu finančnej implementácie OP TP a zavedenie zjednodušeného vykazovania výdavkovNázov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Názov projektu: Aktualizácia Modelu finančnej implementácie a zavedenie zjednodušeného vykazovania výdavkov
Miesto realizácie projektu: územie Slovenskej republiky
Hlavný cieľ projektu: 301010031- 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Číslo projektu: 301011Z681
Výška  poskytnutého NFP: 353 766,00  €
  

Stručný popis projektu

Súčasný model finančnej implementácie OP TP nespĺňa požiadavku aktuálnosti, projekt je v prvej oblasti zameraný na aktualizáciu údajov modelu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020, čo predstavuje základ pre optimálne nastavenie podmienok finančnej implementácie OP TP v programovom období 2014 – 2020.  Projekt je orientovaný predovšetkým na aktualizáciu získaných dát a preverenie efektívnosti implementovaných nastavení, so zreteľom na systematické napĺňanie aktivít v oblasti riadenia, hodnotenia a monitorovania celkového procesu implementácie európskych a štrukturálnych fondov EÚ.

Aktualizácia a kalibrácia modelu finančnej implementácie umožní efektívnejšie a aktuálnejšie posúdenie absorpčnej schopnosti jednotlivých oprávnených prijímateľov a nastavenie maximálnych alokácií, na ktoré by mali nárok v prípade dostatku finančných prostriedkov.

Aktualizované vstupné premenné získané pre potreby kalibrácie modelu finančnej implementácie OP TP, ako aj samotný model finančnej implementácie sú ideálnym súborom údajov pre ich nasledujúce využitie v rámci druhej oblasti, ktorou je poskytnutie odborných poradenských služieb pre metodiku zjednodušeného vykazovania výdavkov OP TP.

27827