Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Archeologický výskum v Rusovciach

24.08.2018

Archeologický prieskum v areáli NKP Rusovce odhalil základy pôvodného zbúraného kaštieľa
 
Pôdorysy zahĺbených sídliskových  objektov z doby bronzovej a  doby rímskej či novoveku, odhalené základy pôvodného kaštieľa, úlomky keramických nádob, ale aj kostry zvierat – to všetko sú aktuálne nálezy v rámci  archeologického  prieskumu v areáli NKP Rusovce,  ktorý sa začal v polovici júla v  súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Bratislava.
 
Výskum prebieha  v deviatich sektoroch, ktoré boli identifikované prostredníctvom geofyzikálneho prieskumu a realizuje ho Trnavská univerzita, Katedra klasickej archeológie, pod vedením Doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika (osoba s osobitnou odbornou spôsobilosťou vykonávať archeologický výskum podľa § 35 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov) spolu so študentmi univerzity a zmluvným partnerom na výkopové práce.
 
„Pre archeológa sú všetky nálezy pri archeologickom prieskume historicky bohatého miesta, ktorým Rusovce bezpochyby sú, dôležité.  Veľmi ma nadchlo, že sme v priestore pred kaštieľom na mieste bývalej fontány objavili  základy pôvodného kaštieľa, ktorý tam stál cca od 16.-17.storočia. O existencii pôvodného kaštieľa sme síce vedeli, avšak až teraz sa nám podarilo ho lokalizovať. Z pôvodného, neskôr zbúraného kaštieľa, sa zachovali jeho pivnice hlboké niekoľko metrov.  Potešil mi ma tiež nálezy z rímskej doby  - zvyšky rímskych obydlí, úlomky luxusnej keramiky Terra Sigillata, ako aj náboje do praku, ktorými rímski vojaci bojovali proti barbarom,“ hovorí archeológ Erik Hrnčiarik.
 
Plánovaný termín ukončenia archeologického výskumu je 31. augusta 2018.
 
Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

Archeologický výskum

Späť na fotogalériu
 
Úlomky keramických nádob zo sutinového zásypu barokových pivníc, datovanie: novovek 18. storočia až 1. polovica 19. storočia.
Fragment keramickej nádoby – pokrievky, datovanie: doba laténska.
Fragment okraja tzv. trecej misky (mortarium), datovanie: doba rímska 2. storočie po Kristovi.
Súčasť konského postroja (zubadla), datovanie: latén/doba rímska.
Spodná časť pohára na nôžke z brúseného skla, datovanie: novovek 17. stor. až 1. polovica 19. storočia.
Pohľad na časť archeologickej sondy v parku kaštieľa. Nájdené murivá z novoveku (19. stor.).
Začisťovanie odkrytých základových murív, datovanie: 19. storočie.
Pohľad na časť skúmanej plochy v priestore nádvoria kaštieľa, odkryté pozostatky pôvodného kaštieľa – barokové pivnice pôvodného kaštieľa a jeho základové murivá.
Pohľad na časť skúmanej plochy v priestore nádvoria kaštieľa, odkryté pozostatky pôvodného kaštieľa – barokové pivnice pôvodného kaštieľa a jeho základové murivá.
Pohľad na 2 pásové sondy, situácia po odstránení novovekej navážky, archeologické objekty z doby rímskej sú porušené rôznymi novovekými zásahmi (vodovod, skládka odpadu, základy novovekej stavby).
Študenti archeológie dokumentujú identifikované nálezové situácie.
Pôdorysy zahĺbených sídliskových objektov, datovanie: doba bronzová, doba rímska, novovek.
Náboj do praku.

24801