Blíži sa voľba dvoch členov Rady ÚVO – Úrad vlády SR zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov

26.06.2018

 
Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a  s uznesením vlády č. 296 zo 14. júna 2017 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky vyhlásil a zverejnil včera, v  pondelok 25.júna 2018  na svojom sídle www.vlada.gov.sk  a dnes, v utorok 26.júna 2018 v  dennej tlači Výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie: http://www.vlada.gov.sk/rada-uvo-2018.
 
Požiadavky na kandidáta:

Doklady predkladané uchádzačom/kandidátom:
a) štruktúrovaný životopis,
b) čestné vyhlásenie o občianstve Slovenskej republiky,
c) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
d) čestné vyhlásenie kandidáta, že nie je zamestnancom ÚVO,
e) originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako
     tri mesiace,
f)  úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie 
    najmenej 2. stupňa,
g) doklady preukazujúce minimálne 5 ročnú prax vo verejnom obstarávaní (najmä 
    potvrdenia zamestnávateľa, že sa uchádzač aktívne zaoberal/zaoberá oblasťou
    verejného obstarávania, čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej
    praxi, odkazy na realizované verejné obstarávania),
h) súhlas kandidáta so zverejnením životopisu s uvedením kde vykonával prax
    a zverejnením projektu a so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.
    18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    na účely výberu členov Rady ÚVO,
i)  súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného
    návrhu.
 
Spracovanie projektu:
j)na tému:  „Formalizmus verejného obstarávania vo vzťahu k podstate a účelu verejného obstarávania“ v rozsahu minimálne 10 strán bez príloh.
 
Hodnotiace kritériá:
·  odborné a osobnostné predpoklady kandidáta,
·  komplexnosť, vecnosť a správnosť projektu.
 
Aktuálna výzva vymedzuje dve obsadzované miesta.   Písomné návrhy s označením Návrh na kandidáta člena Rady ÚVO“ - neotvárať  je potrebné poslať na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava do 16.júla 2018 do 12:00 hodiny.  V súlade s uznesením vlády č. 296 zo 14. júna 2017 sa výber kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie uskutoční formou verejného vypočutia odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá bola zriadená 20.júna 2018 a pozostáva z ôsmich členov. Jej členmi sú  okrem zástupcov ÚVO či Úradu vlády  SR a ZMOSu aj zástupca SAV, Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, protikorupčnej Iniciatívy za vládu zákona (Rule of Law) a Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.  
 

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
 
 
 
 
23893