Chcete nahlásiť korupciu? Volajte aj na Antikorupčnú linku Úradu vlády Slovenskej republiky.

Podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie a volebnej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon)  neváhajte oznámiť  na bezplatnom telefónnom čísle 0800 111 001.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Úrad vlády SR sa bude zaoberať len podnetmi, ktoré možno hodnoverne prešetriť - to znamená, že budú obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie nasvedčujúce spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov. Oznámenia/podozrenia, ktoré nemajú povahu naznačujúcu korupčné správanie sa, nebudú zaznamenané (napr. udania, nahlasovanie nečinnosti úradov a orgánov verejnej správy a pod.) Antikorupčná linka neslúži na podávanie podaní/sťažností/oznámení/petícií podľa osobitných predpisov (napr. 9/2010 Z.z., 382/2004 Z.z., 233/1995 Z.z., 323/1992 Z.z., 85/1990 Z.z., 757/2004 Z.z., 211/2000 Z.z. a pod.), ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní = polícia a prokuratúra.

Podozrenia možno podať aj anonymne. Ak však chcete byť o výsledku prešetrenia informovaní, je potrebné uviesť kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefón, prípadne e-mail.
Antikorupčná linka je k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 8.30 do 14.30 hod.


 Štatistika hovorov na antikorupčnú linku Úradu vlády SR

Rok  Počet hovorov Postúpené NAKA Odložené
2014 159 3 156
2015 59 3 56
2016 41 0 41
2017 96 3 93
 

Antikorupčná linka - štatistika za roky 2011-2013
 

8727

Dátum poslednej aktualizácie: 29.01.2018