Cieľom zmien pri voľbe členov výboru je dosiahnutie väčšej transparentnosti volieb a odbornosti kandidátov

11.06.2014


Dnešným dňom sa dodatkom k Výzve  na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny posúvajú termíny doručenia registračných a kandidátnych listín z 12.6.2014 na 19.6.2014. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny chce touto zmenou plne vyjsť v ústrety národnostným organizáciám, ktoré majú záujem zúčastniť volieb,  aby mali väčší časový priestor pre výber svojich kandidátov a umožniť samotným kandidátom kvalitnejšiu prípravu na volebné zhromaždenieVolebné zhromaždenie sa uskutoční dňa 4.júla 2014 v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky – hotel Bôrik.
 
Cieľom výzvy a  Rokovacieho poriadku volebného zhromaždenia  Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, vydaným predsedom výboru dňa 30. mája 2014, podľa ktorých sa budú riadiť voľby členov výboru,  je dosiahnuť väčšiu transparentnosť  volieb a odbornosť zvolených členov.  Posudzovanie osobitných podmienok na kandidátov je plne v súlade aj s kritériami stanovenými v štatútoch na členstvo v iných Výboroch Rady vlady SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Odhliadnuc od toho, štruktúrovaný profesijný životopis, písomný zámer resp. motivačný list sú štandardne požadované dokumenty pri uchádzaní sa na akúkoľvek pozíciu. Odzrkadľujú osobnú motiváciu, ale aj predstavu o vlastnom prínose v prípade zvolenia resp. prijatia na pozíciu.   
 
Tak ako v minulosti, aj v aktuálnej výzve a rokovacom poriadku nominujú a volia kandidátov na členov výboru a ich náhradníkov národnostné organizácie.
 
V minulých rokoch bolo bežné, že o tom, kto bude kandidovať za člena výboru, v konečnej fáze rozhodoval jeden človek -  napríklad vtedajší generálny riaditeľ Sekcie národnostných menšín úradu vlády, ako to dokumentujú registračné doklady z roku 2011. Za neseriózny považujeme aj fakt, že veľký počet organizácií – a to aj maďarských -  bolo vtedy  vyradených z registračných listín bez určenia konkrétneho dôvodu. V niektorých prípadoch dokonca kandidát, ktorý nebol pôvodne žiadnou organizáciounominovaný, sa objavil na kandidátnej listine a napokon sa stal členom výboru.
 
V tohoročných voľbách posudzuje splnenie osobitných podmienok kandidátov a nad priebehom volebného zhromaždenia dozerá kolektívny orgán -  odborná volebná komisia, ktorej členov s plnou zodpovednosťou aktuálne vymenúva a odvoláva predseda výboru na návrh príslušných ministrov (školstva, zahraničných vecí, kultúry), ďalej na návrh Slovenského národného strediska pre ľudské práva, verejného ochrancu práv alebo vedúceho úradu vlády, ktorí aj garantujú odbornosť členov volebnej komisie.  
 
Zároveň zdôrazňujeme, že aktuálny rokovací poriadok oproti pôvodnémurozšíril okruh subjektov, ktoré sa môžu zúčastniť volebného zhromaždenia, t.j. voliť môžu aj tie národnostné organizácie, ktoré nepredkladajú kandidátov na členov výboru a ich náhradníkov.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
15182