Čo je úplatok?

 Úplatok je vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok (§131 ods. 3 Trestného zákona). Úplatkom  teda môže byť:
 

  • vec hnuteľná (napr. peniaze, auto, šperk) alebo nehnuteľná (napr. pozemok, byt, nebytový priestor);
  • plnenie majetkovej povahy (napr. oprava domu, prenajatie bytu za zvýhodnenú cenu);
  • plnenie nemajetkovej povahy (napr. pomoc pri doučovaní na prijímacie pohovory, prednostné vybavenie pasu alebo vodičského preukazu).

Na takúto vec či plnenie nie je právny nárok. Úplatok musí byť prijatý, žiadaný alebo daný si sľúbiť alebo sľúbený alebo poskytnutý v súvislosti s niektorým konkrétnym činom, ktorý patrí medzi trestné činy korupcie.
Za úplatok sa očakáva konanie porušujúce právne povinnosti konajúceho subjektu. Úplatkom teda nie je plnenie (na ktoré nie je inak právny nárok), za ktoré sa neočakáva konanie spočívajúce v porušovaní právnych povinností (napr. spisovateľ neformálne daruje svoju knihu policajtovi, aby ho zaujal).

Výška úplatku (hodnota veci alebo plnenia majetkovej povahy vyjadriteľná v peniazoch) nie je z hľadiska naplnenia znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu rozhodujúca (napr. aj čokoláda za 1 euro).

Nie je rozhodujúce ani to, či úplatkom bolo sledované poskytnutie nezákonnej výhody, resp. výhody, na ktorú nie je právny nárok (napr. zapísanie skúšky, na ktorej sa študent nezúčastnil), prípadne ktorá niekoho zvýhodňuje oproti inému (napr. výhra vo verejnej súťaži), alebo či úplatkom bolo sledované riadne plnenie si povinností (napr. riadne vybavenie vkladu do katastra nehnuteľností). Už len samotný fakt, že niekto žiada, resp. prijme neoprávnenú výhodu za výkon svojich povinností, je porušením povinnosti.
 

8984