Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Ďalší milión od vlády na rozvoj okresu získal aj okres Rimavská Sobota

27.02.2018

Vláda SR na svojom včerajšom výjazdovom rokovaní v Hnúšti schválila vládny materiál Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky. V prvej časti dodatku ide opäť o doplnenie subjektov územnej spolupráce a právnických osôb ako prijímateľov regionálneho príspevku, doplnenia účelu poskytnutia regionálneho príspevku a aktualizácia časového harmonogramu jeho rozloženia na jednotlivé roky podľa aktuálnych požiadaviek okresu, doplnenie či vypustenie projektov, zmeny vo výške regionálneho príspevku vo vybraných aktivitách či opatreniach a pod.

V druhej časti vládneho materiálu vláda SR uvoľňuje ďalšie finančné prostriedky vo výške 1 080 000 eur z rezervy vlády SR. Najväčší objem financií poputuje na rekonštrukciu materskej školy a mestského kultúrneho strediska v Hnúšti  – 195 000 eur, na rekonštrukciu mestskej radnice a materskej školy a výmenu povrchu multifunkčného ihriska základnej školy v Tisovci -  145 000 eur alebo na  výstavbu detského dopravného ihriska v areáli základnej školy v Rimavskej Sobote -  150 000 eur.  Ďalšie financie budú použité na rekonštrukciu zdravotných či sociálnych zariadení, kostolov, obecných úradov, pamätných izieb a pod.

Doposiaľ má okres Rimavská Sobota v rámci regionálneho príspevku zazmluvnené projekty do roku 2020 vo výške  1 143 469 €,medzi nimi  napr. vznik a financovanie Centra podpory regionálneho rozvoja, výstavbu novej budovy ZŠ v obci Radnovce, skvalitnenie infraštruktúry priemyselného parku v Hnúšti a ďalšie.   Zmenami  v Akčnom pláne pre rozvoj okresu Rimavská Sobota sa plánuje viac podporiť projekty v oblasti priemyslu a služieb, pôdohospodárstva a potravinárstva, nakoľko ide o projekty, ktoré prispejú k tvorbe pracovných miest.  
 
Úrad vlády SR pri tejto príležitosti informuje verejnosť, že na stránkach www.nro.vlada.gov.skwww.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj  zverejňuje všetky aktuálne informácie, dokumenty, príručky či metodické pokyny najmä pre žiadateľov o regionálny príspevok. Na stránkach sú zverejnené aj kontaktné osoby pre jednotlivé okresy,  ktoré zabezpečujú efektívnu  vzájomnú  komunikáciu a pomoc sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR  pri podávaní žiadostí o regionálny príspevok tak, aby sa urýchlilo vyplácanie regionálneho príspevku.
 
Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní zároveň schválila Návrh realizácie projektu výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno-súkromného partnerstva, poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť KAMENÁRSTVO ULICKÝ v maximálnej nominálnej výške 750 000,- eur, pričom spoločnosť sa zaviazala vytvoriť 25 nových pracovných miest,  a ďalšie materiály.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalnyrozvoj
 
23280