Dana Meager

splnomocnenec vlády SR pre vyjednávanie o ekonomickom páse hodvábnej cesty a námornej cesty 21. storočia
splnomocnenec pre Národný fond pre predvstupové nástroje PHARE, SAPARD a Prechodný fond


Sídlo: Ministerstvo financií SR
Email:
Tel.: