Dnešné zasadnutie výboru aj o novom systéme prideľovania financií národnostným menšinám

12.11.2013

            Návrh nového systému prideľovania financií národnostným menšinám v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín na rok 2014 je súčasťou programu dnešného zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Ak ho výbor schváli, menšinám budú podľa neho prideľované  financie už na budúci rok. Návrh zohľadňuje viaceré kritéria s cieľom transparentného a spravodlivého rozdeľovania prostriedkov. Vypracovala ho dočasná pracovná skupina, ktorá síce vznikla už v apríli, ale v októbri bola rozšírená tak, aby v nej mala zástupcu každá národnostná menšina.
K zohľadneným kritériám patria najmä: materská krajina s váhou 5%; počet príslušníkov národnostnej menšiny hlásiacich sa k národnostnej menšine (podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov Štatistického úradu SR z roku 2011) s váhou 45%; počet príslušníkov národnostnej  menšiny, pre ktorých je jazyk národnostnej menšiny materinským jazykom (podľa údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov Štatistického úradu  SR z roku 2011) s váhou 50%.
Dočasná pracovná skupina sa  ďalej zhodla  na tom, že nepohyblivá čiastka sumy by mala byť vyjadrená percentom (8%),  nemala  by  však byť nižšia ako 25 000 eur na kalendárny rok pre každú národnostnú menšinu. Príslušný návrh zohľadňuje aj výšku alokácií pre jednotlivé národnostné menšiny za posledné tri roky.
Súčasťou zasadnutia bude aj informácia o aktuálnom stave dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2013 a o výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu z dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2014, ďalej informácia o národnostnom vysielaní RTVS v roku 2013, ako aj informácia o postavení a činnosti menšinových národnostných divadiel a umeleckých súborov a pripravovanej legislatíve v tejto oblasti.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

13422